• Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo.
  • RADIO RMK - RADIO RVMRMK (Radio madagasikara ho an'i Kristy) - RVM (radio vaovao mahasoa) mandefa ny "mana" isa-maraina
  • Ireo mpanoratra ny "Mana"
1 2 3
Manaisan'andro

Mana anio 

ALATSINAINY 1 SEPTAMBRA
ASAN’NY APOSTOLY 16. 1-16 F. 2

MANDROSO NY ASAN’ANDRIAMANITRA
Tsara laza. Iza i Timoty ? zanaka vehivavy Jiosy, ny rainy kosa jentilisa. Na izany aza ny ray aman-dreniny dia voalaza kosa fa mpianatry ny Tompo izy. Mpianatra niavaka ary nanana laza tsara teo amin’ny manodidina (Lystra sy Ikonioma), tsy laza mba ho fantatry ny olona fa fijoroana vavolombelon’ny Tompo. Tsy nahagaga raha tsy nisalasala Paoly nifidy azy ho mpiara-miasa aminy. Mahamenatra ihany ny zava-misy ankehitriny fa ny Kristiana dia malaza ratsy, manala-baraka ny anaran’i Jesosy na koa malaza ihany saingy natao ho fisehosehoana ivelany hahazoana tombontsoa. Manao ahoana kosa ny lazako eo amin’ny manodidina ahy ?
Mitombo mankaiza ? Mahafinaritra ny mahita ny vokatry ny fitsidihana nataon’i Paoly, misy kalitao arak’isa sy ara-panahy : Lydia, niha-nahery finoana ny fiangonana ary nihamaro. Tena maniry tahaka ny ananana ny fiangonana koa tsy tokony hihatsara ary ve ny fiainan’ny olona ? Ny mifanohitra amin’izay no hita. Ho an’ireo Kristiana izay efa niova fo kosa dia tokony hiseho isan’andro amin’ny fiainany ny fahatsaran’Andriamanitra; miainga amin’ny ara-panahy izany. Indraindray aza mantsy na dia ny Kristianina aza dia mitady hifantoka amin’ny fampitomboana isa fotsiny fa tsy dia miraharaha intsony ny ara-panahy.
Mihaino ny Fanahy Masina. Na dia teo aza ny fikasàn’i Paoly hitsidika an’i Azia sy Bitynia dia tsy izay kosa ny fikasàn’Andriamanitra. Toerana hafa mihitsy no nitarihan’ny Fanahy azy : Makedonia. Ho antsika mpitory ny Filazantsara dia mila manongilan-tsofina tokoa mihaino ny fitarihan’ny Fanahy Masina amin’ny toerana hanatanterahana ny asa isika fa tsy voatery foana hifanaraka amin’izay eritreretintsika ny an’Andriamanitra.

RADIO azo hiainoana ny mana isa-maraina:

   

Le pain du jour: 

Lundi 1er septembre
Actes 16.1-15 Q. 2, 3
DIEU AU CONTRÔLE
Recrutement de Timothée (1-3). Pour compenser le départ de Barnabas (cf. 15.37-40), Paul enrôle Timothée, un disciple à la réputation impressionnante, grâce certainement à sa dévouée et exemplaire mère. Quelle appréciation votre entourage donne-t-il sur vous ? (2, cf. Mt 5.14-16). La double culture de Timothée est un atout pour toucher Juifs et non-Juifs. Paul le circoncit (6) pour faciliter son intégration dans la communauté juive et dans les synagogues. Assurons également à nos nouvelles recrues une bonne intégration en entreprise ou dans le ministère en prenant toutes dispositions idoines. Edifi cation (4-5). La visite aux églises permet de les encourager à observer les décisions des apôtres et des anciens (15.28-29), et contribue à leur épanouissement. C’est l’avantage d’un bon travail de suivi après évangélisation. Conduits par le Saint-Esprit (6-10). Le Saint-Esprit empêche (6), ne permet pas (7), donne une vision (9) pour révéler la volonté divine aux missionnaires. L’équipe de Paul, désormais enrichi par VERSET DE LA SEMAINE : « Le SEIGNEUR est mon berger, je ne manque de rien » (Psaume 23.1, PDV). 102 Luc (10), s’était certainement bien préparé. Mais le plus important n’est-il pas d’être attentif à l’Esprit, le grand organisateur ? Dans notre marche chrétienne, c’est parfois difficile d’accepter d’être conduit pas à pas, de s’entendre dire «non» à certaines de nos initiatives. Or, les « non » de Dieu sont souvent des « oui » pour d’autres directions. Dieu ouvre les coeurs (11-15). En particulier ici celui de Lydie (14) qui, après avoir écouté l’Évangile, s’engage avec sa famille pour le Seigneur, et ouvre sa maison aux missionnaires. Actions de grâces : Merci Seigneur pour ta main invisible qui nous conduit dans ta volonté !


A VOIR AUSSI:
Video :

Ou iras-tu ?
Partage

Ne t'agites pas!!