• Faly miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo.
  • RADIO RMK - RADIO RVMRMK (Radio madagasikara ho an'i Kristy) - RVM (radio vaovao mahasoa) mandefa ny "mana" isa-maraina
  • Ireo mpanoratra ny "Mana"
1 2 3
Manaisan'andro

Mana anio


 

ZOMA 31 OKTOBRA
1 TANTARA 22. 1-19 F. 2, 3

NY NOFINOFIN’I DAVIDA MPANJAKA
Ny olona rehetra samy manana izay nofinofiny ao anatiny lalina ao. Mety ho tanteraka ve izy ireny ? Ny an’i Davida ny hanorina trano ho an’i Jehovah no nofinofiny (2 Samoela 7. 1-3). Ny fitiavany an’Andrimanitra no nahatonga io faniriana lalina io tao anatiny sy nahazoany toromarika (7-10). Ireo hetsika sy toe-pon’i Davida izay tsara alain-tahaka :
Fahasahiana : Sahy izy nanonofy hanorina zavatra goavana mihoatra noho izay efa fanao hatramin’izay (5).
Fifantohana sy fanomanana : Tsy nifantoka tamin’ilay hoe “tsy mahazo manorina” izy fa nampiaina kosa ilay nofinofiny tamin’ny alalan’ny fanomanana mialoha izay toerana (1) sy fitaovana ilaina (2, 5) na dia tsy fantany aza ny fe-potoana hahavelomany sy izay fotoana hanombohan’i Solomona ny fanorenana.
Fampitana ny vina sy famporisihana : Nampitainy tamin’i Solomona zanany ny nofinofiny sy izay hetsika efa vitany, ny teny fikasana manaraka izany ary narahany fampaherezana sy tsodrano (6-16).
Fiaraha-miasa amin’ny hafa : Niara-niasa tamin’ireo sokajin’olona manana fahaiza-manao manokana sy manana fahefana izy (2, 15, 17).
Fiankinana amin’Andriamanitra : Tao anatin’izany dia niankina tanteraka tamin’Andriamanitra Davida sady nankato. Ny hafatra nomeny ny olona : mba hanana firaisana amin’Andriamanitra eo am-panatanterahana ny asa (18-19).
Antom-pisiana : Nataony antom-pisiana ilay nofinofiny satria nino ny fahatanterahan’izany izy.
Hoy Florence Griffith Joyner, nahazo medaly olympika :”Mitolona amam-bavaka aho, hentitra amin’ny fanazarantenako aho, avelako eo am-pelatanan’Andriamanitra ny tohiny”.
Fanontaniana : Inona no nofinofinao ? Ho an’iza ? Raiso ny 2 Samoela 7. 3 sy Salamo 37. 5 dia mirosoa.

RADIO azo hiainoana ny mana isa-maraina:

   

Le pain du jour: 


Vendredi 31 octobre
1 Chroniques 22.1-19 Q. 3, 4, 5
PROACTIVITÉ
En leader avisé, David mène une action prospective en vue de la construction future du temple de l’Éternel, rassemblant les matériaux et mobilisant les acteurs stratégiques. Préparatifs pour le temple. David avait à coeur de construire un temple en l’honneur de l’Éternel (7) qui en décide autrement pour deux raisons : 1/ David avait les mains tâchées de sang (8) par la nécessaire pacification du royaume ; 2/ c’est un homme de paix, Salomon, qui sera chargé d’accomplir un projet de paix entre Dieu et les hommes (9-11). Sans pourtant se croiser les bras et se mettre en marge du projet, David s’affaire et apprête un grand nombre de matériaux nécessaires (2-4, 14, 16). Que vous inspire cette attitude ? « Que l’Éternel soit avec toi… » (16). Le roi connaît les limites de son successeur désigné par rapport à l’ampleur du projet (5). Aussi, lui donnet- il toutes les instructions idoines et le motive. Mais surtout, il le confie entre les mains de Dieu, le maître d’oeuvre (11-14). Comment accompagnons-nous les personnes qui sont sous notre responsabilité vers l’atteinte de grands objectifs pour la gloire de Dieu ? « Levez-vous… ». La construction de l’édifice ne peut se faire par un seul homme. C’est pourquoi, David mobilise les étrangers (2), les ouvriers (15) et tous les chefs d’Israël (17-19) à soutenir le jeune monarque dans ce projet gigantesque. Il les assure de la présence de l’Éternel qui a pacifié le pays et les exhorte à agir en comptant sur lui. Réfléchissons : Comment gérons-nous les affaires pour nos successeurs après nous ?
A VOIR AUSSI:
Video :

Ou iras-tu ?
Partage

Ne t'agites pas!!