• MANAFandalinana sy fanazavana ny tenin'Andriamanitra
  • FampianaranaToro-hevitra ho antsika mangetaheta ny fahamarinana
1 2 3
Manaisan'andro

Mana anio


RADIO azo hiainoana ny mana isa-maraina:

      radio RMK na koa radio RVM .


   

ALAROBIA 27 AOGOSITRA
GENESISY 24. 1-27 F. 2, 3

ZAVA-DEHIBE NY HAHITA VADY HO AN’ISAKA
Mila omanina mialoha izay hisolo toerana : Efa zoki-olona Abrahama ankehitriny (1) ka tsy maintsy mieritreritra izay ho vadin’Isaka mba hahatanteraka ilay teny fikasana hoe” amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra” (Genesisy 22.18). Ny mpanompon’Andriamanitra rehetra koa dia mila manomana mialoha izay handimby azy mba hampitohy tsara ny asan’Andriamanitra rehefa lasa izy.
Tsy safidy ara-nofo. Isaka, dia tsy tahaka an’Ismaely, fa zanaky ny teny fikasàna ka tsy vady avy amin’ny Kananita (3) mpanompo sampy (Eksodosy 34.11- 16.) no sahaza azy fa vady afaka hankato an’Andriamanitra avy any an-tanindrazan’i Abrahama (4) . Tsy Isaka mivantana anefa no ho any (6) satria toerana efa nandidian’Andriamanitra hialan’Abrahama ilay izy ka sanatria hono Isaka ho tafajanona any …!
Ilay mpanompo mahatoky eo an-dalam-pahombiazana. Olona azo antoka ity mpanompo izay nampianianan’i Abrahama (2, 9) ity satria sady nahay nametrapetraka tsara ny diany izy (5,8) ka nitondra santionan’ny fananan’ny tompony (10, 22) no nanankina izany dia izany tamin’i Jehovah (12-14). Tsy ela ny valim-bavaka dia azony fa indro tonga teo am-patsakana Rebeka, havan’i Abrahama (15) sady tovovavy madio fiainana (16) ka izay nataony rehetra dia nifanaraka tamin’ny famantarana nandrasan’ilay mpanompo avokoa (17-20, 23-24). Tsapany avy hatrany fa nambin’Andriamanitra ny diany (21) ka nidera Azy izy (27) sady nanolotra fanomezana an-dRebeka (22).
Hafatra ho an’ny tanora : vady tia ny Tompo no sahaza ny mpino ka mila vavaka mafy sy toro-hevitra avy amin’ny ray aman-dreny ara-panahy izy amin’izany.


Le pain du jour: 


Dimanche 24 août
Genèse 21.22-34 Q. 3, 7 ALLIANCE « Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends » (22). Abimélec, un roi païen, reconnait qu’Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu et choisit de faire alliance avec lui pour avoir part à ses bénédictions au lieu de se constituer en ennemi. Il sollicite que ses enfants, ses petits-enfants et son territoire soient pris en compte dans l’alliance pour en garantir la durabilité (cf. Prov 16.7). Conclusion de l’alliance. L’alliance répond aux normes en la matière : 1/ les clauses sont bien définies (23), 2/ en présence de témoin (Picol) ; 3/ la promesse est donnée et l’engagement pris (23-24) ; 4/ le malentendu est levé (25-26) ; 5/ les symboles de l’alliance sont au rendez-vous avec les cadeaux donnés et l’arbre planté (27, 33). Au-delà de la matérialisation de l’alliance, que trouvez-vous dans le geste de sédentarisation d’Abraham, l’éleveur nomade qui plante un arbre en invoquant l’Éternel (33-34) ? La sagesse des deux hommes. Le patriarche saisit l’offre amicale d’Abimélec pour évoquer un conflit latent à propos d’un puits (25). C’est un acte de sagesse que d’aborder avec autrui les sujets qui fâchent avec tacts. Comme Abimélec cherche à vivre en paix avec Abraham, il utilise un langage conciliant (26) et entre dans le serment proposé (30-31). 99 Les deux hommes montrent leur grandeur d’esprit à mettre fi n aux différends (cf. Prov 12.18). En quoi pouvez-vous aussi suivre leur exemple ? Prière : Seigneur aide-moi à protéger et à défendre les richesses tant matérielles, humaines que spirituelles que tu me donnes.A VOIR AUSSI:


Video :

Ou iras-tu ?

Partage

Ne t'agites pas!!