• Jésus lui dit: Si tu peux!... Tout est possible à celui qui croit. Marc 9.23
 • RADIO RMK - RADIO RVMRMK (Radio madagasikara ho an'i Kristy) - RVM (radio vaovao mahasoa) mandefa ny "mana" isa-maraina
 • Tranok'ala FMMBhttp://llb-madagascar.com/
1 2 3
Manaisan'andro

Mana


Mana 2015

Mana 2014

Mana par le Pasteur Razafiarison Emilien

 1. 2 Samoela
 2. 1 Korintiana
 3. 2 Korintiana
 4. 1 Mpanjaka
 5. 1 Tesaloniana
 6. 2Tesaloniana
 7. Apokalipsy
 8. Asan'ny Apostoly 
 9. Efesiana
 10. Eksodosy
 11. Ezekiela
 12. Ezra
 13. Filemona
 14. Filipiana
 15. Galatiana
 16. Genesisy
 17. Hagay
 18. Hebreo
 19. Jakoba
 20. Jaona
 21. Jeremia
 22. Joda
 23. Josoa
 24. Kolosiana
 25. Levitikosy
 26. Lioka
 27. Marka
 28. Matio 
 29. Mpitsara 
 30. Nomery
 31. Ohabolana
 32. Obadia  
 33. Romana
 34. Salamo
 35. Timoty
 36. Titosy
 37. A suivre

Mana Vaovao (2012 -2013)