Sélectionner une page

Adin’ny Kristianina

Ny adin’ny Kristianina:

Mety ho maro ny adin’ny kristianina amin’izao andro farany izao. Mila vonona isika, ary mampiasa fitaovam-piadiana, dia ny tenin’Andriamanitra.

Ry rahalahiko, ataovy ho fifaliana avokoa, raha iharan’ny fakam-panahy* samy hafa ianareo, [* Na: fizahan-toetra]
satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana.
Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona.
Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena*, aoka izy hangataka amin’Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an’ny olona rehetra sady tsy mandatsa; ary dia homena azy izany. [* Na: kely fahendrena].  Jakoba 1:2,5

[Ny adim-panahin’ny Kristiana, sy ny fiadiana atolotr’Andriamanitra azy] Farany, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezany.
Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly. Efesiana 6:10,12 

[Ny adim-panahin’ny Kristiana, sy ny fiadiana atolotr’Andriamanitra azy] Farany, mahereza ao amin’ny Tompo sy amin’ny herin’ny faherezany.
Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly. Efesiana 6:10,11
Radio

RFM - RVM

Invitation
CAMP FAMILIAL 2018
Le camp de vacances de la ligue pour la lecture de la bible section Malagasy aura lieu à La Roche sur Yon, le chef-lieu de la Vendée.
Nous pourrons profiter aussi des espaces naturels aux alentours et découvrir en particulier la ville des Sables d’Olonne, réputée pour sa plage de sable fin, son ensoleillement privilégié et ses paysagespittoresques : dunes, marais, forêt d’Olonne…
Du mercredi 1er août à 13h au dimanche 5 août 2018 après-midi.
"Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ." Romain 10:17
Kaonferansa