Sélectionner une page

Fanilo

Mana ho an’ny ankizy

22 0KT0BRA
MATIO 18.7-9 F.6

ALEO MANANA NY FIAINANA KA!
Matetika ny masontsika mijery zavatra dia lasa mitsiriritra ny fo. Raha tsy voafehy koa ny tanana dia maka ilay zavatra. Mety mitarika antsika hanota izany ireny zava-tsoa nomen’ny Tompo antsika ireny. Tsy esorina akory ny maso fa rehefa hitanao hoe mitondra amin’ny fanirian-dratsy dia aleo miala fa tsy mijery. Mety ilay film jerenao misy resaka maloto, na tia film aza ianao dia aleo tsy mijery an’io. Raha mahita zavatra tsara tarehy ianao, aleo tsy manana toy izay maka io. Fehezina ny tanana sy ny maso e! mianatra izany daholo na ny olona efa lehibe aza. Ny tiany ho lazaina amin’ny hoe kilemaina dia mety misy zavatra tianao fa nafoinao satria tsy mahasoa anao. Tsy maty antoka ianao satria ny fiainana tsara sady tonga lafatra no omen’i Jesoa anao.
====
ALATSINAINY 22 OKTOBRA
LIOKA 24.1-12 F. 6

TSY ATO IZY
Fitiavana latsa-paka lalina: Ny marainan’ny sabata, tsindrian-daona ireto vehivavy izay tena tia fatratra an’i Jesosy ka efa nanaraka Azy tao anatin’ny dingana mafy izay tsy maintsy nolalovany (23.28,55). Mbola te haneho fitiavana Azy izy ireo ka hikarakara ny fatiny(1). Fitiavana aseho amin’ny fihetsika ! Saingy tsy tao intsony ny fatin’i Jesosy Ilay tian’izy ireo. Amin’ny fijery maha-olombelona dia tena mafy ny miatrika izany, miteraka tahotra, alahelo, fangaihaizana ! Teo indrindra no niditra an-tsehatra Andriamanitra tamin’ny alalan’ny hafatra nentin’ny anjely ! Fanontaniana mampandini-tena ! « Nahoana no ato amin’ny maty no itadiavanareo ny velona ? ». Voafetra ny fihevitr’olombelona (Isaia 55.8a), miteraka fiheveran-diso ary mitarika hetsika diso. Raha tokony ho faly izy ireo satria nandresy ny fahafatesana ny Tompony dia indrisy fa nalahelo mafy ! Ao amin’Andriamanitra irery ihany no hahalalana ny marina.
Tsarovy nyteny…… Efa nambaran’i Jesosy azy ireo tokoa tany aloha fa ho faty Izy ary hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo (Matio 20.18,19). Tsy tadidin’izy ireo ve? Sa tsy ninoany ? Mampieritreritra…….Manao ahoana ny fiezahako mitadidy sy mino ny tenin’Andriamanitra izay tena manampy amin’ny andro sarotra tahaka izao?
Nahatsiaro ny teny tokoa izy ireo (9) ka lasa niverina tany an-tanàna, sahy nijoro vavolombelona ny amin’ny fahaveloman’i Kristy. Ny fahafenoan’ny Tenin’Andriamanitra ao anatintsika ary ampahatsiahivin’ny Fanahy Masina no hery manosika antsika hizara izay hitantsika ,rentsika ary niainantsika. Mety hisy ny tsy hino (11), na koa hanamarina aloha (12). Fa ny anjarako? Ny anjaranao? Manambara an’i Jesosy Kristy Ilay nitsangan-ko velona.

Radio

RFM - RVM

Fichier Fanilo