Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

_Faniloapi_

02 OKTOBRA
ASA 10. 23b-27 F. 4
MITIA AN’ANDRIAMANITRA, MITIA NY HAFA|

Mifanohana amin’ny asan’ny Tompo. Toetra tsara alain-tahaka ny nasehon’ireto rahalahy tao Jopa ireto hoe miara-mandeha amin’i Petera hamita iraka.
Mandray mpanompon’Andriamanitra, mandray an’Andriamanitra. Efa niandry an’i Petera Kornelio, ary niantso ireo olona akaiky azy izy mba hiaraka aminy handray ny vahiny. Nahatakatra Kornelio fa mamangy azy amin’ny alalan’ny mpanompony Andriamanitra. Tena nisy hetaheta lalina te hahalala an’Andriamanitra tao am-pony.
Andriamanitra irery ihany no iankohofana. Tokony hajaina sy karakaraina tokoa ny mpanompon’Andriamanitra, fa tandremana sao dia manjary olona indray no deraintsika
Vakio ireo didy lehibe indrindra : Marka 12. 29-31

_Faniloapifin_

Audio Septambra

 

 

 

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo