Menu - tsindrio eto

Fanilo

MANA HO AN'NY ANKIZY

_Faniloapi_

31 DESAMBRA
MATIO 2. 19-23 F.4
NIVERINA TAO NAZARETA|

Tsy voalaza aloha hoe firy taona taty aoriana no maty i Heroda. Efa olon-kafa indray no nanjaka. Nanome toro-marika tamin’ny alalan’ny nofy indray ny Tompo mba hiverenan’i Josefa sy Maria ary Jesoa tany Galilia. Nifidy ny tananan’i Nazareta izy ireo mba hitoerana. Mahafinaritra mihitsy ny fankatoavan’i Josefa ny tenin’ny Tompo. Nirindra sy nilamina ny fiainany vokatr’izany. Tsy natoky an’i Arkelosy zanak’i Heroda izy ireo. Eo am-pelatanan’ny Tompo ny fiainan’ny olona rehetra. Mila mino sy matoky Azy ary manaraka izay rehetra lazaina dia afaka miaina tsara sy milamina. Aza adino fa tia anao Izy ary mitady ny mahasoa anao foana.

Valin’ny lalao :
Pejy 3 : vavaka
Pejy 9 :
1- mamaky ny Baiboly
2- tia an’Andriamanitra
3-matoky an’Andriamanitra
4-mivavaka isan’andro
5-manaiky ny fitondran’Andriamanitra
6-mankato ny tenin’Andriamanitra
7-mihaino Azy

Pejy 15 : MAFY- MINO- MASO-METY- MARO – MENA –MILA – MANA
Pejy 22 : 1- mitsimpona, 2- papelika, 3- omera, 4-mana, 5- Jehovah

Pejy 33-34 : Anjely Gabriela, Josefa, Zakaria, Jaona, Jesosy,Aogosto, mpiandry ondry, Andriamanitra

_Faniloapifin_

31 DECEMBRE
MATTHIEU 2. 19-23 Qu.4
RETOUR À NAZARETH|

Il n’est pas mentionné combien d’années plus tard Hérode mourut. Une autre personne l’a succédé. Dieu a de nouveau donné ses instructions à travers un rêve pour que Joseph, Marie et Jésus retournent en Galilée. Ils ont choisi de s’établir dans la ville de Nazareth. L’obéissance de Joseph à la parole du Seigneur est exemplaire. Sa vie était harmonieuse et paisible. Ils n’avaient pas confiance en Archelos, le fils d’Hérode. La vie de chaque personne est entre les mains de Dieu. Crois en Lui et fais lui confiance, suis tout ce qu’il te dit de faire et tu vivras en paix. N’oublie pas qu’Il t’aime et veille toujours à ton bien.

Audio desambra

 

 

 

 

Radio

RFMRVM

Fichier Fanilo