Sélectionner une page
GBPE

Groupe Biblique des Professionnels Engagés

GBPE

Ny Fikambanan’ny Mpitantana sy ny Mpiasa Mandinika ny Baiboly
FMMMB

Tompon’andraikitra ara-panahy :
Jonhs RAMAHERISON mivady
+261 34 03 175 85
+261 33 75 233 09

1.Ny GBPE

Ny Fikambanan’ny Mpitantana sy ny Mpiasa Mandinika ny Baiboly (FMMMB – Groupe Biblique des Professionnels Engagés na GBPE) dia Fikambanana niforona tamin’ny taona 1976 tany Madagasikara izay nitondra ny anarana Fikambanan’ny Mpiasa Mandinika ny Baiboly (Goupe Biblique des Travailleurs na GBT) tany am-piandohana.
Fikambanana ny FMMMB na GBPE fa tsy Fiangonana, tsy antokom-pinoana vaovao koa na antokom-pivavahana vaovao ary tsy hanangana izany na oviana na oviana.
Tsy mirona na miankina amin’ny antokom-pinoana na antokom-pivavahana ny GBPE fa afaka miara-miasa amin’ny Fikambanana na Fiangonana manaiky ny vina’ny Fikambanana.
Tsy manavaka ara-pinoana na ara-pirazanana, na ara-poko ny GBPE ary tsy manao politika.
Fikambanana kristiana laika ny GBPE ka tsy azo atao mpitondra ao amin’ny GBPE ny mpitondra fivavahana.
Fikambanana iraisam-pirenena izay manana ny Foiben-toerana any Madagasikara ny GBPE.

 

2. Ny Vina sy fomba fiasa

Tsy foto-kevitra ny maha –kristiana fa fiainana ka ny hahatonga ny Filazantsaran’I Kristy ho lasa fiainan’ny kristiana no vina’ny GBPE.
Rantsana iray amin’ny tenan’I Kristy izay mitory ny Filazantsara amin’ny fiainany ny GBPE: amin’ny fitondra-tena, amin’ny fiteny, amin’ny fomba fiasa, amin’ny fifandraisana amin’ny olona rehetra. Ka ny mpanaraka ny fotoana ao amin’ny Fikambanana dia mitory ny filazantsaran’i Jesosy Kristy amin’ny fiainany: “Hianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatry sy vakin’ny olona rehetra (2Kor 3/2) Koa “Aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny filazantsaran’i Kristy” (Fil 1/27)

 

3. Ny Fitaizam-panahy

Mikendry ny famonjena ny fitaizam-panahy ataon’ny Fikambanana : “Fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra” (2Pet 3/9) ary mitaiza ny kristiana ho vavolombelona mahatoky : “Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany.(Asa 1/8) sy haharitra hatramin’ny farany “fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena” (Mat 10/22)

 

Misy dingana 5 ny fitaizam-panahy ao amin’ny GBPE:

    • a. Ny fahateraham-baovao: “Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra.Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy.(Jao 3 : 3,5)
    • b. Ny fanorenana: Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy.”(1Kor 3:11)
    • c. Ny Fitomboana « mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny Tompo” (Efe 2:21) “mahavokatra amin’ny asa tsara rehetra sady mitombo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra” (Kol 1:10)
    • d. Ny fanompoana : “Ary zarazaraina ho samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany (1Kor 12:5)
    • e. Ny Fanahafana an’I Kristy: “Aoka hanahaka ahy ianareo, dia tahaka ny anahafako an’i Kristy. (1Kor 11:1)

 

Ny dingana ho amin’ny fahamasinam-piainana no katsahina amin’ny fitaizam-panahy ataon’n y Fikambanana : “Fa araka ny fahamasinan’Ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin’ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe: Ho masina ianareo, satria masina Aho » (1Pet 1/15-16). Ka ny fampianarana sy ny fampiharana ny Soratra Masina irery ihany sy ny Soratra Masina manontolo eo ambany fitarihan’ny fanahy masina no fototra amin’izany.
Andriamatoa Jonhs RAMAHERISON , Filoha Mpanorina ny GBPE no tompon’andraikitra voalohany ny fitaizam-panahy ao amin’ny GBPE.

Contact

5 + 6 =

Radio

RFM - RVM