Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

ALATSINAINY 19 AVRILY

MATIO 13.10-17 F.1, 2
MIAFINA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA

Voatokana ho an’ny mpianatry ny Tompo (10-15). Maro no mandre ny fampianaran’i Jesoa amin’ny fomba samihafa nefa ny mpianany ihany no tena mahalala mazava na ampahafantariny mazava ny tena votoatin’ireny, indrindra moa raha fampianarana amin’ny alalan’ny fanoharana izany (11b, 12, 13-16). Moa tsy izany va no ilazan’ny Soratra Masina hoe “Teo amin’izao tontolo izao Izy,… nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy” (Jaona 1.10). Ny mpianany ihany, dia ireo mpanara-dia Azy ka nanolo-tena ho Azy no ampahafantariny ny zava-miafin’ny fanjakan’Andriamanitra (1, 2), satria ireo no nomeny ny Fanahiny (Jaona 1.12), izay afaka mampahalala azy ny zavatra rehetra (Jaona 14.26). Isan’izany ve ianao?
Hoy Jesoa tamin’ny mpianany : “…fa efa nataoko hoe sakaiza hianareo, satria izay rehetra reko tamin’ny Raiko no nambarako taminareo” (Jaona 15.15).
Mahasambatra (16-17). Nambaran’i Jesoa fa sambatra ireto mpianany ireto satria nahita Azy sy nandre izay nambarany (16) ary maro no te-hisitraka izany fahasambarana izany saingy tsy afaka (17). Nambaran’i Jesoa tamin’i Tomasy koa anefa fa sambatra izay tsy nahita nefa nino (Jaona 20.29b). Koa meteza ho isan’izay mino an’i Jesoa sy ny Teniny dia hahatakatra ny zava-miafin’ny faminaniany ka ho sambatra.
Vavaka : Jesoa o! Ampahiratony masonay ahafantaranay ny zava-miafin’ny fanjakanao. Amena!

Vakiteny

« Misy fotoana ny zava-drehetra »

Audio mp3: Le mystère des fondements du juste – 03

Miarahaba antsika rehetra,

Amin’izao fotoana izao izahay dia aty amin’ny ila bolantany atsimo (hémisphère sud) ary amin’izao vanim-potoana izao dia ririnina, ririnina tena malefaka fa ririnina.
Fantatro fa any amin’ny ila bolantany avaratra dia anaty andro mafana tena mahafinaritra ry zareo; satria nahoana? satria n’aiza n’aiza alehanao eto an-tany dia azo antoka fa hahita karazana vanim-potoana ianao.
Azontsika rehetra fa misy ny andro mafana,  avy eo fararano, aorian’ny fararano, misy ny ririnina, aorian’ny ririnina misy ny lohataona ary avy eo miverina andro mafana isika. Ireo vanim-potoana ireo dia tena zava-dehibe. Satria eo amin’ny fiainan’ny zava-maniry, eo amin’ny fiainan’ireo biby dia mitondra fiovana sy fitomboana izy ireo. Izany no fomba fiasan’Andriamanitra.
Raha miasa amin’ny zavatra natoraly Andriamanitra dia miasa ihany koa Izy amin’ny zavatra ara-panahy. Izaho sy ianao dia mila mahafantatra fa mandalo vanim-potoana isika eo amin’ny fiainantsika; Mino aho fa mitovy amiko ianareo fa misy fotoana andalovana izay tena sarotra ny zavatra rehetra; toa ny miakatra tendrombohitra isa-maraina, isanan’andro dia misy zavatra mitranga foana ary sahala amin’ny tonga tampoka eny antampon’ny tendrombohitra ianao ary mahatsapa fa vitanao ihany ilay izy! tonga ety an-tampokavoana ihany! wow! tena feno fankasitrahana, tena mahazo aina tsara, tena faly, dia mieritreritra amin’izay ianao hoe: tena tsara ilay mbola velon’aina! fa avy eo miova ny vanim-potoana. Izany no fomba fiasan’Andriamanitra! Mila azontsika fa na inona na inona toe-javatra misy antsika dia tsy maharitra mandrakizay izany, izay no atao hoe vanim-potoana ary misy fotoana ny zavatra rehetra.
Ny baiboly dia miteny ao amin’ny bokin’ny Mpitoriteny 3:1 « Samy misy fotoana voatendry ho azy avy ny zavatra rehetra; misy fotoana ho azy avokoa ny zavatra atỳ ambany masoandro: » Andriamanitra dia miditra lalina eo amin’ny fiainantsika
Ny baiboly dia milaza fa sady tsy rendremana Izy no tsy matory (Salamo 121:4) tsy manadino Izy. Rehefa teny ambony sambofiara Noa, anisany andinin-tsoratra tena tiako indrindra ao amin’ny Genesisy 8 Rehefa teny ambony sambofiara Noa Tonga tamin’ny fahatsapana fa tena kivy i Noa izay voalaza ao amin’ny Genesisy 8:1 : « Ary Andriamanitra nahatsiaro an’i Noa »; satria nahoana? satria tapitra ny vanim-potoana iray ary ankehitriny dia manomboka ny vanim-potoana iray hafa. Mahatsiaro anao Andriamanitra, mahatsiaro ahy Andriamanitra, Vakintsika ao amin’ny Mpitoriteny 3 : 14 Andriamanitra dia miteny hoe: « Fantatro fa haharitra mandrakizay izay ataon’Andriamanitra, tsy misy tokony hanampiana an’izany na analana ain’izany. » Izany ny fomba fiasan’Andriamanitra.
Andriamanitra dia manana tanjona amin’ny zavatra rehetra. Misy ny hery avy amin’Andriamanitra Misy ny fitondrana avy amin’Andriamanitra; tsy misy zavatra mandendeha ho azy fa ny zavatra rehetra dia misy antony avokoa ary izany no mila maka toerana ao am-pontsika. Tsy midika izany fa hiasàna saina daholo ny zavatra rehetra na mahita ny lafiny ratsy foana, TSIA!! satria azontsika ny fahatsarana sy ny fahasoavan’Andriamanitra ary hiovaova ny vanim-potoana fa hahatoky Izy ary hanampy antsika Izy hiatrika izany fiovana izany mba hanahafantsika sy hiovantsika ho lasa toa Azy

Tsy mahafinaritra ve izany?
Andriamanitra anie hitahy anao!

Peter Mckenzie
#the way i see it

Audio AVRILY

 

ANDEFASO MANA AHO

Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

MISY TSY MANDEHA ?

Tsindrio ity bokotra ity raha tsy mandeha ny audio na koa raha tsy mandeha ny téléchargement

Fiangaviana

Azafady tompoko, mba tsy hampisy olana anao mihaino ny mana audio sy manao téléchargement dia ilaina atao « mise à jour » ny navigateur anao.Tokony ho mety ny ankabiazan’ny navigateur rehetra raha « à jour ».

Manomboka amin’ny Jona 2021 dia tsy hisy intsony io lecteur teo aloha io. Misaotra tompoko.
Tahian’ny Tompo.

15 minutes de grâce et de vérité

Le piège de l'isolement | Les pièges de la vie chrétienne #1 | Jocelyn Séry