Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

ALAKAMISY 2 JOLAY

SALAMO 105.1-23  F. 1, 3
JEHOVAH MIFEHY NY TANTARAN’ISIRAELY

Mendri-piderana Jehovah. Ny tena zava-tsoa ho an’ny mpino dia ny midera, miantso (1a), mankalaza (2) mitady an’i Jehovah, mifaly ao Aminy (3), misaintsaina ny asany (5). Mila ampahafantarin’ny vahoakany ny firenena rehetra(1b) Izy satria « ataon’ny olona ahoana no fandre, raha tsy misy mpitory? Ary atao ahoana ny mitory raha tsy misy nirahina? » (Romana 10.14-15). Mahatoky Andriamanitra. Rehefa nifidy an’i Abrahama (6) Jehovah dia nanao fanekena mandrakizay taminy sy ny taranany (9,10 ; Genesisy 15.18 ; 26.1-5; 28.10-15). Vitsy ry Abrahama tany am-piandohana (12 : Genesisy 15.2-3) ary nifindrafindra toerana (13) : Harana, Kanana, Egypta, Gerara. Narovan’i Jehovah hatrany anefa izy (14, 15) tamin’izay nalehany rehetra (Genesisy 12.4-5, 14-20; 20.1-7) ka notanterahany ilay teny hoe “Aza matahotra” (Genesisy 15.1). Josefa sy Isiraely tany Egypta. Ny fahatongavan’i Josefa tany Egypta no fomba nanantaterahan’Andriamanitra ny teniny (Genesisy 15.13-14) : Andevo izy aloha tany (17) dia avy eo nogadraina (18) ary farany lasa mpanapaka ny fireneny iray manontolo (20-22 : Genesisy 39.1, 20 ; 41.37-40). Taty aoriana dia nantsoin’i Josefa ho any Egypta ny fianakaviany (23: Genesisy 46.6). Mandra-pahatanteraky ny Tenin’Andriamanitra taminy (Genesisy 37.5-10) dia nisy fisedrana mafy nahazo an’i Josefa (19). Tsy maintsy ho tontosa torak’izany koa ny Soratra Masina rehetra : “Fa ny fahitana dia mbola ho amin’ny fotoan’andro… eny , na dia mitaredretra aza izy, andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona” (Habakoka 2.3). Aza hadinoina : Tanisao ny asan’Andriamanitra tamin’ny fiainanao fahiny hampahery anao raha mandalo ady sarotra.

Vakiteny

 

NY FANDRESEN’NY FAMELAN-KELOKA (3)

Audio mp3 => Anjarantsika no manampakevitra

TSY MISY FIFANGAROANA

Ny zavatra niainako nandritra izay fotoana nanaovako ny asa fanompoana izay no nahafahako nihaona tamina karazan’olona tafintohina anankiroa : ireo izay te hamela heloka, sy ireo izay tsy te hamela mihitsy. Ao anatin’ireo izay te hamela heloka ireo indray, dia misy sokajin’olona roa ihany koa : dia ireo mora mamela sy manadino haingana, ary ireo izay mamela ihany, fa mitolona mafy kosa amin’ny ratran’izy ireo izay miadana be ny fahasitranany. Ary ireto farany ireto no tena marefo indrindra manoloana ny fanafihan’ny fahavalo, satria matetika dia afangaron’izy ireo ilay fanaintainana nohon’ny ratran’izy ireo izay eo an-dalam-pahasitranana, sy ny tsy famelan-keloka. Raha ho an’ireo izay tsy te hamela heloka mihitsy indray, dia ho azy ireo indrindra ny voasoratra hoe : « Fa raha tsy mamela ny fahadisoan’ny olona ianareo, dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny Rainareo. Matio 6.15. Izany dia faharesen-dahatro manokana izay ilazako am-panetren-tena fa io andalana io dia natao ho an’ireo olona izay tsy te hamela heloka mihitsy, fa tsy ho an’ireo izay te hamela ihany, kanefa hoatra ny mahatsapa fa mety tsy hahavita ny hanao an’izany. Izy ireny dia mila fanampiana ary azo antoka fa Andriamanitra dia te hanazava azy ireny.
Zava-dehibe ny ahaizantsika manavaka ny fandàvana tsy hamela heloka mihitsy, hamafisin’ny avonavona, tratran’ny faka mangidy, sy ny faniriana te hamela heloka ihany miaraka amin’ny fanaintainana, avy amina ratra mbola mora tohina. Mety mbola harary ihany isika mandritry ilay fotoana avy nivoahana tao anatina aretina iny, fa mila mitandrina kosa isika amin’ny fiakaran’ny faka mangidy ao anatin’ny fontsika. Ny faka mangidy no tena ivon’ny resaka famelan-keloka. Mba hialana tsy ho tratran’ny fery be, dia tsara raha tsy mamelona ny faka mangidy amin’ny alàlan’ny firesadresahana mankarary.

NY LELA, FAHAVALONAO ILAY TENA RATSY INDRINDRA NA MPIARA-DIA AMINAO ILAY TSARA INDRINDRA

Ao anatin’io ady mafy io, ny lelantsika no fahavalontsika voalohany indrindra. Ny mifosa ny hafa dia tena zava-doza vao maika hanitatra ilay ratra ka hampisy nana ilay fery. Ny faniriana te hanambara ny fanaintainantsika dia ara-drariny, fa kosa mila mitodika any amin’ireo izay tena mahatakatra ny fisoronan’i Kristy, izany hoe ireo izay manana ny fahazavan’ny hazo fijaliana sy ny fahasoavana. Izy ireo no afaka hanampy antsika mba handresintsika ny fanaintainantsika. Mila andosirana tanteraka ireo mpandala lalàna. Ho tsindromin’izy ireny amin’ny tsindron’ny lalàna amin’ny fatra tafahoatra manjary poizina ianao, ka ny voka-dratsin’izany avy hatrany dia ny hametraka anao ho eo ambanin’ny fanahin’ny fanamelohana, ka hanosika anao hanamafy ny fonao amin’ilay olona anananao olana. Tsotra amin’izay ny safidy :
Na ianao manatona an’ireo olona izay afaka ny hanampy anao mba handresenao ny olanao, na ianao mankany amin’ireo izay hihaino anao ary handray anjara amin’ny fahapotehanao. Ireo lela ratsy maro miaraka amin’ny anao dia manetsiketsika an’ilay antsy ao anatin’ilay fery. Etsy andaniny izany kosa, arakaraky ny hanetrenao tena sy hivavahanao ho an’ny tenanao manokana sy ho an’ilay olona hafa, no hanasitrana hatrany ihany koa an’ilay fery. Farany ianareo dia hifampizara ny fon’Andriamanitra sy ny Fitiavany amin’ilay mifahavalo aminao ka hanandrana ny fiadanana miaraka aminy.
Noho izany, rehefa tojo an’izany toe-javatra mitranga anaty fanaintainana izany ianao, dia aza mba miteny zavatra ratsy mahakasika an’ilay olona hafa mihitsy. Fa mifanohitra amin’izany mihitsy aza, tsofy rano izy, mivavaha ho azy. Ny Tompo no mangataka amintsika mba hanaovantsika an’izany, satria izany no hamelona an’ilay dingana mankany amin’ny fanasitranana anaty.
Mila mitarika ny ady tsaran’ny finoana sy ny fitiavana ianao noho izany, mba handresena ny faka mangidy ka ho sitrana ny ratranao. Ny ady tsy mahomby dia hitarika anao ho lasa marefo fotsiny ary mety hamotika anao mihitsy aza. Aoka ianao hanam-paharetana ny amin’ny tenanao tahaka ny ataon’Andriamanitra aminao.

Jocelyn Sery

Andefaso mana aho

Ny mana sy vakiteny izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka.
Misy mailaka alefanay hahafantarana fa ny tompon’ny adiresy email marina no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny adiresy email dia tsy alefanay ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Manaiky aho ny handray ny mailaka » ao anatin’ilay email mba ho « validé » ny adiresinao.
Misaotra tompoko

Audio: Jolay

 

Tsy mandeha ny audio na ny telechargement ?

Tsindrio ity bokotra ity raha tsy mandeha ilay lecteur vaovao ka hiverina amin’ilay teo aloha. Misaotra tompoko.

Fiangaviana

Azafady tompoko, mba tsy hampisy olana anao mihaino ny mana audio sy manao téléchargement dia ilaina atao « mise à jour » ny navigateur anao.Tokony ho mety ny ankabiazan’ny navigateur rehetra raha « à jour ».

Manomboka amin’ny Jona 2021 dia tsy hisy intsony io lecteur teo aloha io. Misaotra tompoko.
Tahian’ny Tompo.

construction de l'église 2

Les ministères d'autorité