Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

_manaapi_

ALATSINAINY 27 SEPTAMBRA

EZEKIELA 23.1-21 F.1, 6
FANOMPOAN-TSAMPY

Fanoharana ny amin’i Ohola izay maneho an’i Samaria sy i Oholiba izay maneho an’i Jerosalema ity anjara manantsika androany ity.
Mijangajanga manompo sampy (1-10). Ny tenin’ny Tompo nampitondrainy an’i Ezekiela eto dia mampiseho ny fijangajangan’ireo Zanak’Isiraely tao amin’ny fanjakana avaratra, ny fandotoany ny tenany tamin’ireo sampin’ny Asyriana (7), ny tsy fahafoizany ireo fijangajangana fanaony tany Egypta (8). Manara-maso ny fiainan’ny vahoakany Andriamanitra, tahaka ny fanarahan’ny Ray aman-dReny maso izay ataon’ny zanany na mandeha amin’ny lalana marina izy na tsia. Koa dia mahita ny ataontsika tsirairay avy ny Tompo Andriamanitra ary manan-kambara amintsika hatrany Izy.
Bitsik’Andriamanitra. Na ny Salamo 32.8 na ny Isaia 30.21 dia samy manambara fa manoro làlana antsika hatrany Andriamanitra. Inona no tsapanao ho hafatry ny Tompo aminao izay angatahiny aminao hotanterahinao na ny lalana tokony hizoranao? Andeha samy handini-tena eo anatrehan’ny Tenin’Andriamanitra isika tsirairay avy.
Maka tahaka ary manao ratsy kokoa (11-21). Nahita izany fijangajangana sy fanompoan-tsampy izany ireo tao amin’ny fanjakana atsimo ka dia nanao mihoatra noho ny efa hitany izy ireo: nandoto ny tenany tamin’ireo Asyriana (11-13), ireo Babyloniana (14-18) ary ireo Egyptiana (19-21). Tsy nahoany ary tsy nakany lesona ny kapok’i Jehovah (9-10).
Fampieritreretana sy torolalana. Sao misy fahazarana izay tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra kanefa mbola iainanao? Inona no ataonao ahafahanao mijoro ho fanasin’ny tany sy fahazavan’izao tontolo izao eo amin’ny fiaraha-monina misy anao? Ny tsara no alaivo tahaka fa aza ny ratsy (3 Jaona 11) ary meteza ho tonga fianarana ho an’ny hafa amin’ny fitondran-tenanao (1 Timoty 4.12) dia ho hita taratra amintsika tsirairay avy tokoa ny fanjakan’Andriamanitra.

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

NY FANAMBIN’NY HAZO FIJALIANA (faha 13)

NY FANASAN’NY TOMPO TSY MISY BATISA ?

Indraindray misy kristianina manontany tena raha afaka mandray ny fanasan’ny Tompo izy alohan’ny hanaovana batisan’ny rano azy. Heveriko fatsy ny hoe afaka na tsy afaka mandray no fanontaniana mipetraka. Rahefa azontsika tsara ny tena hevitry ny fanasan’ny Tompo, midika izany fa ao am-pontsika ao isika dia efa vonona sy tapa-kevitra sahady ny handray ny batisan’ny rano satria ireo zavatra roa loha ireo dia iray ihany ny tiany ambara: ny fanahafantsika an’i Kristy.
Mazava ho azy fa tsy hoe hiaina amin’ny fanarahana fitsipika; afaka maneho aminareo kisarisary aho ho fijoroana vavolombelona. Fotoana fohy taorian’ny fiovanay izahay mivady dia resy lahatra fa an’i Jesosy ny fiainanay ary vonona izahay ny hanaraka sy hanompo Azy. Tamin’izany fotoana izany, vondrona kristiana vitsivitsy izahay no nandray an’ny Tompo, tsy nahafantatra olona mihitsy izahay tao amin’ny Nosy Môrisy izay afaka hanao batisa anay. Ary satria izahay moa efa nanomana dia ny hitsidika fiangonana iray any Afrika Atsimo, dia nanapakevitra izahay fa any no hatao batisa. Talohan’ny niainganay anefa dia nanatrika fivoriana izay nandraisana ny fanasan’ny Tompo izahay ary dia tena zava-dehibe taminay tokoa izany. Tokony hiandry ho vita batisa ve izahay vao handray ny fanasan’ny Tompo ? Tsy mino izany aho, satria ny fanirianay ny hiray latabatra amin’ny Tompo dia rariny ary ny hetahetanay ny hatao batisa ihany koa dia naneho ny fahavononanay marina ny hanome ny fiainanay ho an’i Kristy na dia tsy mbola feno tanteraka aza tamin’izany fotoana izany ny fahalalanay ny tena dikan’ny batisa. Maro koa anie ireo tranga izay ahitana mpino tsy afaka ny hatao batisa eo no eo tao aorian’ny fiovany nohon’ny fandaharam-potoan’ny fiangonana.
Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fahatsoram-pontsika ny amin’ny fifandraisana amin’i Kristy sy ny fahavononantsika hanahaka Azy eo amin’ny fahoriany sy ny fahafatesany.
Miki HARDY
(Mbola hitohy)

_vakitenyapifin_

Audio SEPTAMBRA

 

AUDIO VAKITENY

 

ANDEFASO MANA AHO

Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

CTMI CONFÉRENCE INTERNATIONALE 2021

Jour 4