Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro
_manaapi_

ALATSINAINY 20 MARSA
ESTERA 2. 1 – 23  F. 6
VEHIVAVY MIAVAKA

Na dia efa nionona aza ny fahatezeran’ny mpanjaka dia tsaroany ihany ny fitsarana an’i Vasty(1). Niroso tamin’ny fanatanterahana ny valin’ny fitsarana izy sy ny ekipany. Naongana tsy ho mpanjakavavy intsony izy. Tsy maintsy nozakainy ny vokatry ny fanapahan-keviny.
Tranga fanararaotra. Nampitady zazavavy tsara tarehy hisolo toerana an’i Vasty ny mpanjaka. Ary nikarakara filatroana hoan’ireo vehivavy tsara tarehy eran’ny fanjakana izy. Nahare ny fiantsoana i Mordekay izay anisan’ireo Jiosy babo tany Persia. Ary dia nampidiriny tao ihany koa i Estera taizany (6-8). Na dia babo aza izy dia nisokatra ny fijeriny ka nanararaotra ny tranga izay misy. Tsy nisy tahotra, tsy nisy fisalasalana fa natoky ny fahatsaran’Andriamanitra natafiny an’i Estera.
Fanontaniana : Inona ny « opportunité » misokatra eo anoloanao ? Sahia manararaotra izany !
Fifidianana. Nokarakaraina nandritra ny 12 volana ireo vehivavy tsara tarehy (nidio tamin’ny diloilo sy miora ary zava-manitra) (12). Ry vehivavy o ! sarobidy ny fikarakarana vatana indrindra ny fahadiovana. Mahagaga ny fitantanan’Andriamanitra an’i Estera fa dia navahany tamin’ireo vehivavy hafa izy : nahazo fikarakarana manokana sy trano manokana (9), nahita fitia tamin’ny olona rehetra (15), tian’ny mpanjaka mihoatra noho ireo vehivavy rehetra izy ary dia nalainy ho vadiny (17). Izany tokoa ny hoe nampamirapiratra ny voninahiny tamin’i Estera Andriamanitra (Nomery 6.25).
Afaka ataon’Andriamanitra aminao koa izany.
Tsiambaratelo. Tsy navelan’i Mordekay hilaza ny maha Jiosy azy i Estera (10). Nankatoaviny izany na dia efa tonga mpanjakavavy aza izy (20). Misy tokoa ny fotoana hitenenana sy hanginana, mitory fahendrena lalina.

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

💝 Kolosiana 3 : 1 – 15 💝

Finaritra o🥰

💕Am-pitiavana hatrany no hizarana ny famintinana ny toriteny izay noentin’i Pstr Ndrantomahenina RZ anio tao amin’ny fandaharana Aim-baovao ao amin’ny Radio Antsiva 97.6 Mhz isaky ny Alarobia, Alakamisy sy Zoma amin’ny 5 ora maraina

💝 Kolosiana 3 : 1 – 15 💝

🎁 Ny olana tao amin’ny fiangonana tao kolosia : be dia be ny asan’ny nofo tao anatin’ny fiangonana ka tafiditra mora foana ny fitondran-tena tsy araky ny filazantsara
👉hany ka lasa voakisaka sy maivan-danja ary lasa fantatra eo imolotra fotsiny fa tsy niainana ilay filazantsara 😓
👆Rehefa filazantsara tsy misy kilema no ataontsika an-kilabao dia mora foana ny mahatafalatsaka antsika ao anatin’ireo karazana asan’ny nofo izay manohitra ny Fanahy 🤨
👍Tsarovy izany fa ny tenin’Andriamanitra no tena fiarovana ho antsika fiangonana👌
🎁Ny hahafantarana fa niara-natsangana tamin’i Kristy isika dia misaina foana ny zavatra any ambony ka lasa maty ny amin’izao tontolo izao ny fiainantsika satria efa natsangana isika
🎁Ny fisehoan’ny olona iray izay nandray an’i Kristy dia tsy izy intsony no mampiseho ny fiainany fa i Kristy 👉💌 « Hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra ianareo »
▶️Tsapanao ve fa nisy fahateraham-baovao teo amin’ny fiainanao⁉️
🎁Reharehantsika kristiana mihintsy izany hoe i Kristy nitsangana tamin’ny maty izany 👉Ka raha nitsangana Izy dia tokony hitsangana hiaraka Aminy ihany koa ny fiainantsika
🎁Ny ady ara-panahy ho an’izay nitsangana tao amin’i Kristy dia ny mamono ny tenantsika : fijangajangana, firehetam-po …
👉Ireo no mahatonga ny fahatezeran’Andriamanitra amin’ny zanaky ny tsy fanarahana (efa nampahafantarin’Andriamanitra ny sitrapony fa ny olona no tsy manatanteraka)
👆Manampaha hevitra androany hisaraka amin’izany nofo izany
👉Jesosy no manafaka sy manavao antsika ho tonga olom-baovao
🎁Rehefa tonga olona ao amin’i Jesosy isika dia tokony hita miavaka ny lasa sy ny ankehitriny 👉manaova jery todika
👉Ataovy tsara ny fanolorantenanao, tsy manome lanja izay lasanao tany
Andriamanitra ;ny mahatery Azy dia hianao manapa-kevitra androany hisaraka amin’izany lasa rehetra izany
👉Ny fidirantsika ao amin’i Jesosy ihany no hahafahana mamafa ny lasa ratsintsika mba hananantsika fiainana sy fiaingana vaovao 👉💌II Korintiana 5 : 17
🎁Ilay fandraisana an’i Jesosy dia miteraka famonjena Fanahy izay antoka hidirana amin’ny fiainana mandrakizay. Lasa misy tahotra an’Andriamanitra ao anaty ka lasa tsy tia manota intsony, mety mbola ho solafaka fa lasa manenina amin’ny ratsy natao
🎁Esory ny fahatezerana fa manimba antsika io, ny fiavonavonana fa miteraka fitsitokotokona, ny fitenenan-dratsy, ny fandaingana …
🎁Hitafio ilay toetra vaovao hanahafana an’i Kristy, Izy no modelintsika isan’andro isan’andro izany no hahafantarana fa mitombo isika
🎁Saron’i Kristy ny zava-drehetra 👉 tsy misy intsony ny fanavakavahana, ny elanelana rehetra, foana ny fireharehana noho ilay toetran’i Kristy ao anaty
🎁Ilay resaka fitafiana an’i Kristy dia tsy ety ivelany (akanjo, volo…) fa toetra miafina ao anaty izany : famindram-po, fahelemem-panahy, fanetrehan-tena…
👉 Rehefa manana ireo toetra ireo ny kristiana dia olom-boafidin’Andriamanitra masina sady malala izy
🎁Mifandefera, mifamela heloka fa ny fiainana maha-Kristiana (amin’ny mpivady, mpiray tampoho, ray aman-dreny sy zanaka, mpiara-mivavaka) dia tsy hilaozana disadisa na tsy fitovian-kevitra. Rehefa mitafy ilay toe-panahy ao anaty dia lasa misy fandeferana, fanetren-tena, samy mitondra ny hazo fijaliany izany hoe mamono ny amin’ny tenany mba tsy hanimba ny hafa
🎁Tsy tonga amin’ny famelan-keloka ny olona raha tsy efa tonga amin’ny fahatsapana hoe efa navelan’i Kristy ny helony
🎁Havotsory izay alahelo any anatinao fa hanimba anao izany 👉Manentre-tena ario ny havonavona, hialao ny fanamarinan-tena, omeo làlana ny fahatezerana ka avelao ny Fanahy Masina hiasa ao anatinao
👉Tena fanasitranana ny famelan-keloka 💌Jakoba 5:16
👆Tsarovy fa rehefa manana vesatra anaty ny olona iray dia mikatso daholo ny fiainany fa amin’ny fotoana tonga amin’ny famelana dia lasa maivana sy misy fitsaharana
🎁Ny fitiavan’i Kristy no mahasarona fahotana maro 👍Raha tiantsika ny handeha amin’izany fahatanterahana amin’ny sitrapon’Andriamanitra izany dia handao hiaina amin’ny fitiavan’i Kristy sy hahatsapa fa maty nanolotra ny ainy ho antsika Izy ary nandatsaka ny rany ho fampihavanana antsika
🎁Ny tanjon’Andriamanitra dia ny hananantsika ny fiadanan’i Kristy ao am-pontsika 👉 Rehefa tsy io fiadanan’i Kristy io no manapaka ao am-pontsika ao dia lasa zavatra hafa no manapaka ao : lolom-po, hatezerana, fireharehana, fitiavana an’izao tontolo izao…
👍Na tao anatin’ny sarotra aza i Kristy dia nanana fiadanana foana
🎁Miankina amin’ny filazantsara an’i Kristy no mahatonga an’izay fiadanana izay 👉 izany hoe amin’ny alalan’ny fiorenan’ny tenin’Andriamanitra ao anatintsika 👌 Rehefa mazava sy mahazo faka io tenin’Andriamanitra io dia afaka miatrika fiainana isika na ao anaty zava-tsarotra aza satria ny tenin’Andriamanitra dia misy fahatokiana sy fahandriam-pahalemana ary fandresena, fiadanana

_vakitenyapifin_

Audio Martsa

 

 

 

AUDIO VAKITENY
 

ANDEFASO MANA AHO
Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

"Devenons libre de notre égoïsme"