Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

_manaapi_

SABOTSY 31 JOLAY

MATIO 21.1-11 F. 1, 2
“IZA MOA IZAO?” (10)

Andriamanitra mahefa ny zava-drehetra. Jesoa mahita ny tsy hitan’ny masontsika olombelona. Fantany ny fisiana na ny toerana misy ilay boriky vavy sy ny zanany. Efa tsinjony izay havalin’ireo tompony (1-3; vakio Jaona 1.48). Ny fahatanterahan’ny faminaniana (Zakaria 9.9) dia porofo mivaingana ho an’ireo vahoaka fa Jesoa tokoa Ilay Mpamonjy azy ireo. Maro ireo zavatra tsy takatry ny saintsika. Toa ireo mpianatra, ny anjarantsika dia ny mamaly sy manatanteraka izay sitrapony ( 4-5). Mino fa ny fahefana rehetra dia efa natolotr’Andriamanitra Rainy Azy (Isaia 9.5; Daniela 7.14).
Mpanjaka sy Mpamonjy. Niditra amim-bohinahitra ary am-panetren-tena tao Jerosalema amin’ny maha-Mpanjaka azy Jesoa (7-8). Na ireo mpianatra na ireo vahoaka nomba azy samy naneho ny fanomezam-boninahitra mendrika ho azy (Jaona 12.18). Hiakam-piderana nefa koa toa miaro antso-vonjy no nitsenana an’Ilay Mesia izay loharanom-pitahiana (9; Lioka 2.11; Salamo 118.25-26). Ny Fanahin’Andriamanitra no nampiaiky azy ireo fa i Jesoa no“ilay Mpamonjy avy amin’i Jehovah”. Ilay efa nampanantenaina avy amin’ny taranak’i Davida (9, 11). Tsy tanteraka ny fikasany’i Heroda telopolo taona lasa izay raja nifofo hampamono an’i Jesoa izy. Jesoa voalaza fa “teraka ho Mpanjakan’ny Jiosy” (Matio 2.2); ary nambara koa hoe: «Mpamonjy” (Lioka 2:11).
Fahamarinana. Na dia noraisina tahaka ny mpanjaka aza Izy tao Jerosalema, efa fantany fa fahafatesana no hiandry azy ao (Lioka 13.33). Nekeny antsitra-po izany, izay no maha-Mpamonjy azy.
Vavaka : Mendrika homem-boninahitra ianao Jesoa, mahefa ny zava-drehetra Ianao. Manana antoka ny amin’ny fiainanay izahay satria fantatrao avokoa na ny lasa, na ny anionay na ny ho avinay. Misaotra Tompo ô, sambatra izahay manana Anao. Haleloia, amen!

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

Fahendren’olombelona sy fahendren’Andriamanitra

Audio mp3: L’heure est au discernement – Roland LA HAUSSE

Miarahaba antsika namako rehetra,

Tany amin’ny faritra tsy hita maso any Inde dia nisy misionera iray gaga sy talanjona rehefa nahita 70 niova fo niala tamin’ny finoana Hindoisma ka nangataka hanao batisa amin’ny rano. Anisan’izy ireo dia nisy tovolahy 15 taona teo ho eo izay nihatakataka niala lavitra. Ilay misionera rehefa nahita azy toy ny mbola tanora loatra dia niteny taminy hoe:
– « Henoy anaka, manahy aho fa saody tsy azonao tsara; satria raha miverin-dalana ianao dia fijoroana vavolombelona ratsy ho an’ny Filazantsara; fa hiverina ao afaka enim-bolana, ary raha hitako ianao fa mahatoky dia azoko atao ny mandray anao amin’ny batisa »
Noho izany dia nitsangana tampoka avokoa ireo vondron’olona ary ny iray tamin’ireo niova fo dia nihiaka mafy tamin’ny anaran’izy rehetra hoe:
– « Fa ! Ramose misionera ! Izy anie no nampianatra anay ny zavatra rehetra fantatray momban’i Jesosy Kristy e! Izy no fitaovana nampiasain’Andriamanitra hanao ny asaNY. »
Ny Filazantsara dia tsy resaka taona fa resaka fo. Raha afaka maniraka ankizy Andriamanitra haneony ny voninahiny, sady fantantsika fa afaka Izy no sady te hampiasa anao ao amin’ny mpiray vodirindrina aminao sy ny olona fantatrao.
Ndeha ho tsarovantsika ny tenin’i Paoly apôstôly amintsika ao amin’ny epistilin’i Romana 12:1-2 « Ry havana, satria efa nanehoan’Andriamanitra ny hatsaram-pony isika, dia manainga anareo aho, mba samy hanolotra ny tenanareo ho sorona velona, voatokana ho an’Andriamanitra sady ankasitrahany. Izany no fanompoam-pivavahana tokony hataonareo. Aza miray lasitra amin’izao tontolo izao; fa meteza hovan’Andriamanitra ka hihavao saina tanteraka, mba hahaizanareo mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra: dia izay tsara sy ankasitrahiny ary lavorary. »
Andriamanitra anie hanampy anareo !

Afaka mahita tantara hafa ao amin’ny : www.365histoires.com

Jean Louis Gaillard
365tantara

_vakitenyapifin_

Audio JOLAY

 

ANDEFASO MANA AHO

Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

MISY TSY MANDEHA ?

Tsindrio ity bokotra ity raha tsy mandeha ny audio na koa raha tsy mandeha ny téléchargement

Fiangaviana

Azafady tompoko, mba tsy hampisy olana anao mihaino ny mana audio sy manao téléchargement dia ilaina atao « mise à jour » ny navigateur anao.Tokony ho mety ny ankabiazan’ny navigateur rehetra raha « à jour ».

Manomboka amin’ny Jona 2021 dia tsy hisy intsony io lecteur teo aloha io. Misaotra tompoko.
Tahian’ny Tompo.

15 minutes de grâce et de vérité

N'aie aucune part avec le mal| Citations des Proverbes #8 | Jocelyn Séry