Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

ALAKAMISY 28 JANOARY

SALAMO 134.1-3 F.2,6
MISAORA AZY MANDRAKARIVA

Andro alina eto no fotoana nasaina hanaovana ity hira fiakarana ity. Ny hira fiakarana toy izao matetika dia nataon’ireo Jiosy avy babo rehefa nody tany Ziona izy ireo. Ary taty aoriana dia nataon-dry zareo fanao izany rehefa miakatra an’i Jerosalema hanao fety.Ao amin’ireo fety rehetra fanaon’ny Jiosy dia ny andro Paska ihany no misy fety atao amin’ny alina. Koa mety mandritra izany no nasaina nanaovana izao hira fiakarana izao. Raha miresaka Paska rahateo dia milaza fanavotana izany. Koa hatao ahoana tokoa ny tsy hisaotra an’Andriamanitra noho izany fahatsiarovana ny fanafahana avy babo tany Egypta izany? Toy izany koa ny fodiana rehefa avy babo tany Babylona. Izany no mahatonga ny mpanao Salamo eto hamporisika ny olona hisaotra an’i Jehovah, sy hidera Azy mandrakariva.Toa mampahatsiaro ny hoby nataon’ny vahoaka tamin’ny niakaran’i Jesoa Tompo ho any Jerosalema talohan’ny fankalazana ny Paska (Matio 21.9) izao hira izao. Ny maha-samihafa azy fotsiny dia izy ity hoby talohan’ny fanavotana tsy toy ny etsy ambony, satria izany hoby izany dia niafara tamin’ny fanavotana nataon’i Jesoa Kristy teo amin’ny hazo fijaliana. Izay ilay planin’Andriamanitra ho fanavotana antsika izay mino. Koa mendrika ny hisaorana sy hoderaina Izy noho izany sorona lehibe izany.Fandinihan-tena: Mba misaotra an’Andriamanitra ve aho amin’izao maha-izaho ahy izao sy tamin’izay rehetra nataony tamiko!

Vakiteny

*HENONAO VE NY MOZIKA ?*

Audio mp3 : Ny planin’Andriamanitra

Indray andro Ilay filozofa alemanina malaza Friedrich Nietzsche dia nanoratra ireto teny ireto : « Ary ireo izay nandihy dia noheverin’ireo tsy afaka nandre ny mozika ho adala ». Izy, izay tsy mino an’Andriamanitra ka asahiany milaza mihitsy an’avonavona fa maty Andriamanitra, dia tsy nahatakatra mihitsy hatraiza ireo teniny ireo no mihatra aminy mivantana. Eny tokoa, ho an’ireo olona tahaka izany, ny finoana dia natao ho fihomehezana. Raha mba afaka nanokatra ny sofiny tamin’ny mozikan’ny fahatsaran’Andriamanitra izy, dia tsy nihevitra ho toy ny adala ireo izay mandihy amin’ny gadon’ny finoana rehefa avy nandre ny filazantsaran’ny famonjena. Ireo izay manenjika ny Kristiana dia tsy mahatsapa fa marenina izy ireo. Mampihomehy azy ireo ny mahita Kristiana manambara ny finoany an Andriamanitra izay heveriny fa tsy misy akory.
Ny Kristiana dia mety ho lasa marenina amin’ny ny feon’ny Fanahy Masina koa amin’ny farany, ary tsy hahatakatra intsony ny antony mahatonga ny sasany hifaly amin’ny fanantenany, amin’ny fiheverana fa hiverina tsy ho ela i Jesosy. Hain’izao tontolo izao ny nisarika ny sain’izy ireo, ka tonga hatramin’ny saika nahatonga azy ireo tsy mahafantatra intsony ny fiainana sy ny feon’Andriamanitra. Ho azy ireo dia tsy misy dikany intsony ny hiandrasana, efa ela dia ela, am-polo taona maro izay no namerimberenana tsy tapaka ny teny hoe: « Manamasina tena, fa ho avy tsy ho ela ny Tompo. Alamino ny fiainanao « . Kanefa dia ireo Kristiana ireo ihany, tamin’ny fiandohan’ny fiovam-pony, no namaly ny fanasana handihy. Rehefa nandeha ny fotoana dia farany leo izy ireo. Koa satria tsy tao amin’izy ireo intsony ny tsiron’ny fahamasinana sy ny fahamarinan’Andriamanitra, dia lasa naka endrika fombafombam-pivavahana mahasorena sy lany andro io mozika io. Rehefa mijoro eo anivona fotoam-bavaka ireto kristiana mampalahelo ireto, dia tsy misy aina, tsy misy hery ary tsy misy aingam-panahy intsony raha hidera sy hivavaka eo anatrehan’ny Andriamanitr’izy ireo. Toa hoatran’ny tapaka ny fiombonan’izy ireo tamin’ny olomasina,satria tsy afaka nandray anjara tamin’ny firavoravoana kristiana intsony, ary mahita ho hafahafa mihitsy aza ny fahalalahanan’ny sasany maneho ny fihetseham-pony eo anatrehan’Andriamanitra sy manoloana ny vahoakany.
Ndeha hotsarovantsika ilay zavatra tsy manam-paharoa niainana tamin’ny andro nihaonantsika tamin’i Jesosy , fony isika voasasa tamin’ny fahotantsika. Ilay olom-baovao ao anatintsika dia nahafahantsika nigoka ny fihavanana amin’Andriamanitra. Ny ao anatintsika manontolo dia nandihy tamin’ny fihainoana ny mozikan’ny famonjen’Andriamanitra. Ny fahadiovana sy ny fahalefahan’ny fontsika dia namela antsika ho iray amin’ny fon’Andriamanitra. Nandà ny fanasan’izao tontolo izao isika na dia ny hanao dingana vitsivitsy eo amin’ny toerana fandihizana maloto fotsiny aza . Fa rehefa ela ny ela, nanao ny lalany tao anatintsika ny famitahana, nanampy trotraka teny koa ny fanamafisam-po, dia nandray ny gadon’ilay fihevitra miharatsin’izao taonjato izao isika. Nahazo vahana teo amin’ny fanahin’ny fahafahana ny fanahin’izao tontolo izao, ary izay rehetra manome tsiro ny fiainantsika kristiana dia nangalarina tamintsika avokoa.
Ny Tompo Jesosy Izy tenany mihitsy dia niresaka an’ity mozika ity izay tsy novalian’ireo niara-niaina taminy tamin’izany fotoana izany mihitsy.
Ireo teniny ireo ve tsy mahakasika koa antsika taranaka kristianina farany? Vakio tsara: « _ fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe : Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo; nanao feo fisaonana izahay, nefa tsy niteha-tratra ianareo_ ”. * Matio 11.16–17 *.
Ankehitriny, ho an’ny maro, ny hafatry ny hazofijaliana dia lasa mozika efa tranainy loatra. Mananosarotra antsika amin’ny antso ataony ny handà ny tenantsika mba hiaina ho an’Andriamanitra. Aleontsika kokoa ilay Andriamanitra mananmpy antsika amin’ny tetik’asa ataontsika ety an-tany ary manome antoka antsika fa hahita fahombiazana eto amin’izao tontolo izao ity. Fotoana izao ny hahitana indray ilay mozika tsara ka handihizana amin’ny gadony, fa izao anefa, enga anie tsy efa lasa marenina tanteraka.

 

Jocelyn Sery

Audio Janoary

 

ANDEFASO MANA AHO

Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

MISY TSY MANDEHA ?

Tsindrio ity bokotra ity raha tsy mandeha ny audio na koa raha tsy mandeha ny téléchargement

Fiangaviana

Azafady tompoko, mba tsy hampisy olana anao mihaino ny mana audio sy manao téléchargement dia ilaina atao « mise à jour » ny navigateur anao.Tokony ho mety ny ankabiazan’ny navigateur rehetra raha « à jour ».

Manomboka amin’ny Jona 2021 dia tsy hisy intsony io lecteur teo aloha io. Misaotra tompoko.
Tahian’ny Tompo.

15 minutes de grâce et de vérité

"Si vous demeurez dans ma parole" | Les déclarations de Jésus #21 | Miki Hardy