Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

ALAKAMISY 1 OKTOBRA

1 TESALONIANA 5.12-28  F. 1, 2
TSARA FIFANDRAISANA

Amin’izao fotoam-piambenana izao, dia antsoin’ny Apostoly Paoly hanana fifandraisana tsara amina-karazan’olona samihafa ny mpino satria noharian’Andriamanitra hifandray amin’ny hafa rahateo ny olombelona fa tsy mitoka-monina. Tsara fifandraisana amin’iza avy ary ? Amin’ny mpanompon’Andriamanitra (12-13, 25-27) izay mihevitra azy ireo ho toy ny rahalahy (12a, 25a, 26) ka mitondra azy ho amin’i Jesoa amin’ny alalan’ny vavaka, fananarana (12b), tenin’Andriamanitra (27). Tokony ho hita amin’ny fankatoavana (12b), fanajana, fanehoam-pitiavana (13a) an’ireny mpanompon’Andriamanitra ireny izany fifandraisana tsara izany. Fa tena zava-dehibe koa ny fivavahana ho azy ireny (26). Endriky ny fihavanana tsara amin’izy ireo koa anie izany rehetra izany e ! (13b). Amin’ny mpiara-manompo aminy (14-15, 23-24, 28) izay tokony heveriny ho mihoatra ny tenany (Filipiana 2.3b, 4) ka : – anariny raha tsy mitoetra tsara, omeny toky raha malemy saina, ampahereziny raha reraka ary anehoany fandeferana mandrakariva (14), – tsy asiany ratsy, hanaovany soa hatrany (15) ary hanononany tso- drano amin’ny fotoana rehetra (23-24, 28). Amin’ny tenany sy amin’Andriamanitra (16- 22) ka mifaly mandrakariva (16, Filipiana 4.4), mivavaka tsy mitsahatra (17, Lioka 21.36), misaotra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra (18, Efesiana 5.20). Fa ankoatr’ireo, dia mila manaiky ho tarihin’ny Fanahy (19, Romana 8.14), mamantatra sy mankato ny sitrapon’Andriamanitra (20-22, Romana 12.2b). Fandinihan-tena : Sao dia ny fifandraisanao amin’ny hafa no sakana tsy handovanao ny fiainana mandrakizay rahatrizay tonga ny Tompo !

Vakiteny

NY ZAVA-MIAFIN’NY HELOKA
NY HELOKA EO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO

Audio mp3: Evangélisation 2

Ny Baiboly dia maneho fomba fiteny izay tena mifono zava-miafina, indrindra raha vao mijery azy voalohany: tsy inona izany fa ny zava-miafin’ny heloka izay lazain’ny apostoly Paoly ao amin’ny 2Tesaloniana 2.7 : « Fa miasa sahady ny zava-miafina, dia ny tsi-fankatoavan-dalàna. kanefa mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany ». Ahoana ny fomba ilazana ny hevitr’izany zava-miafina izany, ary inona marina moa izy io? Hatrany amin’ny Testamenta Taloha, ny mpaminany Isaia dia efa nanome antsika famantarana miendrika fanambarana, izay mety ho afaka hanampy antsika hanainga ny voalin’io zava-miafina io. Isaia 53.6 dia milaza hoe : « Isika rehetra dia samy efa nania tahaka ny ondry, samy efa nivily ho amin’ny lalantsika avy isika rehetra; ary nataon’i Jehovah nihatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. »
Io heloka io ve tsy ny fiviliana handeha amin’ny lalan-kafa ankoatra ny an’Andriamanitra ? Tsy azontsika fehezina ary ve araka izany fa ny zava-miafin’ny heloka dia asa miafina ataon’ny fahavalo izay mitaona an’ilay toetra ratsin’ny olombelona, hitondra azy handao tanteraka ny lalan’Andriamanitra, ka hiviliany mankany amin’ny lalany manokana.
FAHASIMBANA MANDEHA TSIKELIKELY KANEFA AZO ANTOKA
Nanomboka tamin’ny nahalavoany, ny olombelona dia mivoatra tsikelikely mankany amin’ny fahafenoan’ny helony, izany hoe mankany amin’ny famafana izay rehetra miendrika lalàn’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao, mba hametrahany ny fitsipi-piainany manokana. Ny fahamasahan’izany drafitra izany anefa dia tsy mety ho tanteraka raha tsy efa tsy misy intsony ny zavatra mihazona an’ilay antekristy. Izany no asehon’ny apostoly Paoly antsika ao amin’ny 2 Tesaloniana 2.8 : « Ary dia haseho ilay tena mpandika lalàna, izay holevonin’i Jesosy Tompo amin’ny fofonain’ny vavany ». Ny fipoiran’io mpandika lalàna io no hamaritra farany ny anjara hoavin’ny olombelona, satria amin’ny alalan’izy io no hipetrahan’ny fanjakan’izao tontolo izao miorina eo ambonin’ny lalàna satanika, ka mandà tanteraka ny lalàna marin’Andriamanitra. Ary, amin’ny teny grika ny hoe « mpandika lalàna » dia « anomos » izay midika hoe « tsy misy lalàna ». Araka ny hevitro, ny tsy fisian’ny Fiangonana no hanome fahafahana malalaka hanaovana an’izany asany izany. Izany tokoa, raha mbola misy Fiangonana eto ambonin’ny tany , dia manana fahefana feno izy hanapotika ny drafiny rehetra. Matio 16.18 dia manambara fa ny vavahadin’ny fiainan-tsi-hita tsy haharesy azy. Ny fialany noho izany dia ny hanala eto amin’ny tany ity, ny hany fahefana ara-panahy tokana izay afaka hanisy sakana amin’ny drafiny.
Kanefa i Paoly dia manambara fa efa miasa sahady ny zava-miafin’ny heloka. Efa ela no nahatsapana ny asany, ary miha mahery vaika izany amin’izao vanin’andro farany izao amin’ny alalan’ny fahaverezana haingan’ny fahamendrehana eo amin’ny fitondran-tena. Ampy antsika ny fakana ny refin’ny fitepon’ny fon’izao tontolo izao, amin’ny alalan’ny mozika, ny lamaody sy ireo haino aman-jery, ahafahantarana ireo fiovana mahatsiravina izay atao tsy an-kijanona. Miha manalavitra hatranihatrany ny lalan’Andriamanitra ny olombelona, ary mihahaingana mihahaingana hatrany izany. Afoiny hatramin’ny maha izy azy ara-boajanahary mihitsy aza, mba hiainany mifanohitra amin’ny ara-boajanahary. Rehefa lasa ny Fiangonana, ilay fahazavan’Andriamanitra eto amin’ity Tany ity, dia ho fahamaizinana sy fivahana tanteraky ny natioran’ny fahotana sisa ny fiainana eto an-tany. Dia ho tonga amin’ny fara-tampony ny heloka, ka amin’izay dia hiverina ny Tompo ho avy hitsara an’izao tontolo izao.

 

Jocelyn Sery

Andefaso mana aho

Ny mana sy vakiteny izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka.
Misy mailaka alefanay hahafantarana fa ny tompon’ny adiresy email marina no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny adiresy email dia tsy alefanay ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Manaiky aho ny handray ny mailaka » ao anatin’ilay email mba ho « validé » ny adiresinao.
Misaotra tompoko

Audio: Oktobra

 

Tsy mandeha ny audio na ny telechargement ?

Tsindrio ity bokotra ity raha tsy mandeha ilay lecteur vaovao ka hiverina amin’ilay teo aloha. Misaotra tompoko.

Fiangaviana

Azafady tompoko, mba tsy hampisy olana anao mihaino ny mana audio sy manao téléchargement dia ilaina atao « mise à jour » ny navigateur anao.Tokony ho mety ny ankabiazan’ny navigateur rehetra raha « à jour ».

Manomboka amin’ny Jona 2021 dia tsy hisy intsony io lecteur teo aloha io. Misaotra tompoko.
Tahian’ny Tompo.

15 minutes de grâces

LES HERESIES: Le Saint-Esprit et moi