Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro
_manaapi_

ALAROBIA 29 NOVAMBRA
ISAIA 33.1-24 F. 1, 3,7
ANDRIAMANITRA MIDITRA AN-TSEHATRA

Amin’ny andro fahoriana (1-6). Toy izao iainan’ny vahoakan’Andriamanitra izao, noho ny setrasetra asehon’ny fahavalo (1), dia iray ihany no azo antoka, tsy olona na firenena (Egypta), fa Jehovah Andriamanitra irery ihany ! Mihaino vavaka sy fitarainana (2) sady Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy (Salamo 46.1). Miteraka fiderana ao am-pon’ny vahoaka izany (5) sady nahatonga saina an’i Joda mikasika ny rakitry ny harena teo ambanin’ny masony (6). Hofikiriko mafy anie izany harena tsy tratry ny saina nomena ahy izany koa !
Hitsangana Aho (7-16). Lalana maty (8), tany misaona (9) no vokatry ny fanafihana nataon’ny Asyriana miaraka amin’ny fahababoana. Tsy avelan’i Jehovah Andriamanitra hilona ao anatin’ny fahoriana be ny vahoakany fa tonga hitondra fanavotana sy haneho ny fahalehibiazany Izy (10), ary hanapotika ny fahavalo. Ny fahamasinan’Andriamanitra anefa tsy afaka miara-dàlana amin’ny fahotana ka noho izany, fampitandremana hentitra no hita eto ho an’ny mpanota rehetra, na jentilisa izany na vahoakan’Andriamanitra (14). Mpitsara marina koa Izy ary mitady olona marina toy ny voatanisa ao amin’ny andininy faha-15. Anisan’izany olona izany ve ny tenako ? Madio tanana, madio am-po ? Raha eny ny valiny dia hahita ny teny fikasan’Andriamanitra ho tanteraka amiko araka an’Andriamanitra aho (16) !
Tafaverina amin’ny laoniny ny ao Ziona (17-24) sy lasa fonenana mitondra ny anarany tokoa i Jerosalema (20) satria Andriamanitra tsy mandao ny Azy, fa tonga hanafaka. Nipetraka ho fahatsiarovana sisa ny nataon’ireo fahavalo (18). Fanantenana vaovao kosa no hiainana amin’izay ary ny tsiambarantelon’izany dia tsy inona akory fa i Jehovah Mpitsara… Mpanome lalàna… Mpanjaka (22) no avela monina eo afovoany. Vokany : ny olona … dia voavela heloka (2).

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

NY HERIM-PAMORONANA IZAY ANANAN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Jaona 8.12 : Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina.
Tany am-piandohan’ny filazantsarany i Jaona dia nampiseho tamintsika ny fiandohan’ny fahazavan’aina. Tsy inona akory izany fa ny tenin’Andriamanitra, izay voaseho tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy.

Jaona 1.1-4 : Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona.

Araka izany, dia tonga tety amin’izao tontolo izao Jesosy mba hanazava ny olona, koa raha mino ny Teniny izy ireo, dia afaka hanome azy ireo ny fiainan’Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay Izy. Io teny io no namorona ny zavatra rehetra, ary rehefa mahavoaray izany ny olona iray, dia misy famoronana vaovao manomboka ao aminy. Lasa olom-baovao izy, tsy misy ifandraisany amin’ny fiainany tany aloha intsony.
Ho azy, dia toa vaovao ara-panahy avokoa ny zavatra rehetra.
Rehefa io teny io sy ny mazava no miditra ao anatin’ny tokantrano iray, dia ny fiainan’Andriamanitra no manangana an’izany indray.
Indrisy anefa fa voasoratra ao amin’ny Jaona 1.5 fa : « Ny mazava dia mamirapiratra ao amin’ny maizina; fa ny maizina tsy nandray azy. »
Araka izany, izay rehetra mandà izany dia mitoetra ao anatin’ny aizina hatrany, ka mitohy mitotongana mankany anatin’ny hantsan’ny fahafatesana mandrakizay ihany ny androm-pahaveloman’izy ireo.

Ankehitriny, minoa an’i Jesosy, ilay Tenin’Andriamanitra, ary toy ny tany am-piandohana, rehefa miteny Andriamanitra, dia misy fahagagana mitranga. Rehefa miteny Andriamanitra hoe : « Misia mazava, dia nisy ny mazava. » Efa tonga ny mazava, ny ataonao sisa dia manindry ny « interrupteur » kelin’ny finoana, dia hazava indray ny fiainanao.

@JOCELYN SERY
@Assemblée Chrétienne Missionnaire de la Réunion

_vakitenyapifin_

Audio Novambra

 

 

 

AUDIO VAKITENY

 

ANDEFASO MANA AHO
Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

"La foi et la prière"