Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro

_manaapi_

ZOMA 12 AOGOSITRA
GENESISY 43.1-15 F.2
MATOKIA AN’ANDRIAMANITRA FA TSY NY TRAIKEFAM-PIANANA

Mandray andraikitra fa tsy mandositra ny sarotra tsy maintsy atrehina. Vesatra roa izay samy tsapany ho mihatra aman’aina no mianjady amin’i Jakoba. Ny voalohany dia ny mosary izay miha mafy. Ny hanina izay novidina tany Egypta teo aloha dia tsy naharaka intsony fa lany. Raha tsy mahita vaha-olana rizareo dia mety ho tonga hatramin’ny fahafatesan’izy rehetra (8). Ny faharoa dia ny nahafoizany an’i Josefa zanaka tiany izay noheverina fa efa maty. Tsy te hiaina zavatra tahaka izany intsony izy ny amin’ny Benjamina. Manoloana izay olana rehetra izany, ohatra faka tahaka ny nataon’i Joda : Ny fandraisany andraikitra matotra mba hamahana ny olana, na dia mety hisy fiantraikany amin’ny fiainany aza, mandray fanapahan-kevitra hiatrika ny olana tsy maintsy andalovana.
Fahatokiana an’Andriamanitra no ihoarana ny mafy. Ny zava-tsarotra sy mafy tahaka ny fahafatesan’ny olona tiana sy akaiky, faharavam-pananana, tsy fahombiazana isan-karazany, aretina sy ny toy izany samihafa, dia mety misy mandrakariva eo amin’ny fiainan’ny olona. Na dia mety mampianatra antsika hitandrina aza ireny dia tsy natao hanindry sy hanakana ny fivelaran’ny ho avintsika. Ny vesatry ny tsiaro ny lasa, aza avela hanakana ny fahafahana manararaotra ny irika mampandroso amin’ny ankehitriny. Ohatra faka tahaka ny nataon’i Jakoba: 1) mandeha amin’ny fahamarinana mandrakariva (and 12); 2) mametraka amam-bavaka amin’Andriamanitra ny zavatra rehetra (Salamo 37.5); 3) mivonona sy manaiky, noho ny fahatokiana an’Andriamanitra, ny amin’izay zavatra avelany hitranga.
Ho tadidina sy ampiharina amin’ny fiainana : “Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra, fa Izy no miahy anareo.” (1 Petera 5.7).

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

💐Matio 22 : 34 – 40💐

🪴Aoka isika hitoetra ho zanak’ondry foana na eo afovoan’ny ambodia aza ; tsy zanak’ondry amin’ny fitafy ivelany ; fa zanak’ondry amin’ny fitiavana an’Andriamanitra amin’ny fo sy fanahy ary ny saina rehetra👌
🪴Olona miavaka ny Kristiana 👉 miavaka amin’ny tahotra sy ny fitiavana an’Andriamanitra.
🪴 Ny olona tia an’Andriamanitra dia ravaravo Aminy foana ao anaty ady sarotra izay lalovany sy mifaly ao anatin’ny fisedrana lalovany.
🪴Tsy ny nofo no handova ny fiainana mandrakizay fa ny fanahy izay tokony himatimatesantsika. 👉Any amin’izay misy ny fontsika❤️ no misy ny harenantsika.
🪴 Mila mandinika sy mitandrina ny fontsika isika 🧐 Nitia an’Andriamanitra amin’ny fontsika hatramin’ny farany ve isika satria izany no hanadinany antsika.
🪴 Ny zavatra ilain’I Jesosy dia ny fontsika iray manontolo mba ho Azy👌. Isika olombelona dia mitady ny angorona ny haren’izao tontolo izao foana 😥 kanefa tsarovy fa nitanjaka isika avy ao an-kibon’I neny ary hitanjaka ihany koa isika raha hiala eto.
🪴 Tsy misy maha ratsy ny mihary harena ho an’ny taranaka fara aman-dimby fa tokony tsy ahazo ny fontsika loatra izany. 😲Fa lasa sampy izany raha diso tafahoatra loatra satria maka ny toeran’Andriamanitra. 👉Sampy = izay zavatra maka sy misintona ny fontsika 100% ka maka ny toeran’I Jesosy ao amin’ny fontsika. 🙏 »Aza manana Andriamani-kafa fa Izaho ihany”.
🪴 Rehefa mahazo toerana ao anatin’ny fontsika Andriamanitra dia ankatoavintsika daholo izay ambarany rehetra satria ny fifampiresahantsika aminy dia ara-pitiavana🥰: lasa mampianatra antsika ho tia ny rahalahy Izy. 🙏“Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana”
🪴 Refefa tiantsika Andriamanitra dia misy zavatra apetrany ao anatin’ny fontsika ao, lasa Izy no mifehy ny zavatra rehetra eo amin’ny tontolom-piainantsika. 👉 Tianao Andriamanitra 👉 tianao ny rahalahinao 👉 ka lasa maty ny amin’ny tenanao hianao 👉 dia lasa manolotra tsikelikely ny fiainanao ho an’Andriamanitra sy ho an’ny ankohonanao ary hoan’ny rahalahinao💖
🪴 Ny fiangonana dia mandroso moramora, izany zavatra izany mety tsy ho vitantsika rahampitso fa hangatahintsika amin’Andriamanitra mba ho vitantsika izay zavatra ambarany amintsika ary mba tena ahazo toerana ao anatin’ny fontsika anie ny fitiavana an’Andriamanitra sy Jesosy💖
🥰Tandremo ny fontsika tsy ho tian’ny zavatr’izao tontolo izao.
🥰Ho tanteraka amintsika anie ny fitiavan’Andriamanitra

Pst Hasin’arilaza Razafinantoanina
Fanahy sy Fainana

_vakitenyapifin_

Audio Aogositra

 

AUDIO VAKITENY

 

ANDEFASO MANA AHO

Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

"Pourquoi ne laissez-vous pas dépouiller"