Menu - tsindrio eto

Toriteny Mana anio

Mana isan'andro
_manaapi_

ALATSINAINY 22 JOLAY
LEVITIKOSY 22.17-33 F.2,5
IZAY ANKASITRAHANA|

Tsy misy kilema. Satria masina loatra io Jehovah Andriamanitsika io dia tsy mila zavatra tsy tonga lafatra sy tsy tanteraka Izy. Efa hitantsika tamin’ny sabotsy sy omaly ny fahamasinan’ny mpisorona. Fa anio kosa dia ny fahamasinana sy ny fahatanterahan’ny biby atao fanatitra no tsindrian’ny Soratra Masina. Vao misy kilema kely dia efa tsy ankasitrahana.
Ho antsika izao. Izany no tsy ankasitrahan’Andriamanitra ny asa, ezaka, sorona ataontsika mba hamonjena antsika (Efesiana 2.8-9) satria mila tanteraka zato isan-jato izany, fa raha vao misy indro kely dia efa tsy ankasitrahany. Jesoa Kristy irery ihany no fanatitra tsy misy kilema tena ankasitrahan’Andriamanitra. Na amin’ny fiiziany na ny asa nataony dia tsy nahitana tsiny mihitsy na kely akory aza. Izay no mahatonga ny Hebreo 11.6a hilaza fa « raha tsy amin’ny finona dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka Aminy. » Finoana fa i Jesoa Kristy ihany no tsy nanana ota (II Korintiana 5.21), Izy dia sady Mpisoronabe tonga lafatra no fanatitra tanteraka. Mba manasa anao hamaky am-pisaintsainana tsara ny Hebreo 7.23-28. Andininy tsy dia famakintsika matetika io kanefa maneho ny mahalehibe sy tonga lafatra ilay Jesoa inoantsika sy arahintsika ka tsy minomino foana isika raha mino Azy.
Vavaka. Misaotra Tompo fa na dia Andriamanitra MASINA tanteraka ary ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra FITIAVANA ihany koa Ianao. Ka Ianao ihany, ao amin’i Jesoa Kristy, no mahatanteraka feno izay takian’ny lalàna hataonay ! Misaotra Kristy fa Ianao ihany tokoa no zavatra rehetra ao amin’ny rehetra ! Sambatra izahay manana Anao ! Amena !

_manaapifin_

Vakiteny

_vakitenyapi_

TSY IRERY IANAO !

Miarahaba antsika rehetra tongasoa eto indray,

Taona maro tao anatin’ny ministera aho dia nandalo fotoan-tsarotra fa nahatsiaro ho tena irery. Tia ahy daholo ny olona manodidina ahy, ary nanana fianakaviana tena mahafinaritra aho. Navitrika aho tamin’ny asa fanompoana, Nanompo an’Andriamanitra tamin’ny foko rehetra, kanefa tao anatin’izany dia nahatsiaro irery ihany.
Indray andro ary! nitady fahendrena sy fanampiana aho ary nanantona mpanompon’Andriamanitra izay natokisako ary nozaraiko taminy ny zava-misy ary hoy izy tamiko : Peter ! Ny fahatsapanao fa irery ianao no vidin’ity ministera ity fa mila mizatra izany ianao. Dia lasa aho sady diso fanantenana no kivy tanteraka.

Fa ankehitriny kosa, mba fantatrareo ! tsy irery intsony aho satria nahita zavatra aho, ary mino aho fa ho henonao ny zavatra ho lazaiko: nahatsiaro an’i Elia mpaminany aho izay niakatra teny amin’ny tendrombohitr’i Karmela izay niaina toe-javatra lehibe ara-panahy. Rehefa nidina ny afon’Andriamanitra, teo noho eo, dia nahare teny avy amin’i Jezabela vadin’ny mpanjaka izay nandrahona azy izy. Lasa izy nadositra noho ny tahotra ka lasa niafina tany an-taniefitra. Tany no nahatsiaro ny lanja sy ny vesatrin’ny maha irery azy izy.

Araka izany, ao amin’ny 1 mpanjaka 19 dia tonga ny TOMPO nampahery an’i Elia ary ny valitenin’i Elia dia: « nanompo Anao aho. Ny vahoakan’Israely dia niala tamin’ny fanekena fa izaho tsy nivadika taminao nefa irery aho izao sady manohitra ahy daholo ny olona no mitady hamono ahy. » Olona hita fa resy izy.

Mila mahatakatra isika fa na dia miatrika ny ahavon’ny tendrombohitra aza isika, miaina ny hery, ny fahatsarana sy ny fahasoavan’Andriamanitra, na dia manao ny asantsika andavanandro, manompo ny TOMPO aza isika dia mety tonga foana ny fahatsapana ho irery.

Mino aho fa ny lakilen’ny fahatsapana ho irery dia satria adinon’ny mpino kristianina fa zanak’Andriamanitra izy, nateraky ny Fanahin’Andriamanitra. Adinony fa Andriamanitra dia manana planina sy tanjona ho antsika ka tonga ny fahavalo mamafy ny voan’ny fahatsapana ho irery ary raha tsy mitandrina isika dia maniry faka haingana ao anatintsika izany, ary mitondra antsika manalavitra amin’ny antson’Andriamanitra ka mamela ny fihetsehampontsika ahazo vahana.

Mety ho voahodidin’ny asa aman-draharaha sy olona maro isika ary karazan-javatra maro nefa mbola mahatsiaro ho irery. Satria nahoana? satria isika tsy nifikitra tamin’ny fahamarinana hoe voaantson’Andriamanitra isika ary an’Andriamanitra. Tsy handao antsika mihitsy Izy ary tsy hanadino antsika. Tsy kamboty fa Azy isika.
Tsy misy toerana ahatsapana ho irery ao am-po ho an’ny mpino. Satria nahoana? satria Andriamantira no mameno ny fontsika.

Ny TOMPO anie hanampy antsika!

Peter MCkenzie
« That’s the way I see it!
CTMI

_vakitenyapifin_

Audio Jolay

 

 

 

AUDIO VAKITENY

 

ANDEFASO MANA AHO
Raha te-handray ny mana izay zarainay eto amin’ny email ianao dia tsindrio ny bokotra azafady.

"Recherhe toujours le bien !"