Sélectionner une page

Fanamasinan-tena

 

 

 

Fanamasinan-tena:

Ny fanamasinan-tena dia zava-dehibe ho antsika kristianina. Mampitombo ny fifandraisana amin’Andriamanitra, ka ahafahany miresaka amintsika.

Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy.Jaona 14:23

Mitenena amin’ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, hoe: Aoka ho masina ianareo, satria masina Aho, Jehovah Andriamanitrareo.Levitika 19:2

Radio

RFM - RVM