Sélectionner une page
Ao amin'ny Jesoa ny fahasambarana

Ny Vola

Miasa tokoa ny vola, eny na dia eo amin’ny fiainana Kristianina aza. Saingy fandrika matetika apetraky ny devoly izany, ka maro no tafalatsaka amin’ny fahotana. Ireto teny vitsivitsy izay nalaina tao amin’ny baiboly, dia ahitantsika fa nampitandrina mafy Andriamanitra fa ratsy ny fitiavam-bola…

Ahy ny volafotsy, ary Ahy ny volamena, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. Hagay 2:8

Ary Simona, nony nahita fa ny fametrahan’ny Apostoly tànana no nanomezany ny Fanahy Masina, dia nitondra vola homena azy. ka nanao hoe: Omeo izany fahefana izany koa aho, mba handray ny Fanahy Masina izay olona hametrahako tànana. Fa hoy Petera taminy: Aoka ho very mbamin’ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan’Andriamanitra. Asa 08:18,20

Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin’ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin’ny alahelo be.
Fa ianao kosa, ry lehilahin’Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miezaha
mitady fahamarinana, toe-panahy araka an’Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana,
fahalemem-panahy. 1Timoty 6:10,11

Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa; fa ny anankiray ho halany, ary anankiray ho tiany; na ny anankiray hombany, ary ny anankiray hohamavoiny. Tsy mahay manompo an’Andriamanitra sy mamôna ianareo. Ary ny Fariseo, izay fatra-pitia vola, raha nandre izany rehetra izay, dia naneso an’i Jesosy. Lioka 16:13,14

Aoka tsy ho amin’ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin’izay anananareo; fa hoy Izy: « Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory » (Jos. 1.5). Hebreo 13:5

Radio