Sélectionner une page
Maika ny fitoriana

Maika ny fitoriana

MAIKA NY FITORIANA FILAZANTSARA  » Fa hianao kosa mahonona tena amin’ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan’ny evanjelista, tanteraho ny fanompoanao  » II Timoty 4.5 Miara mahita sy miaina isika ety ambanin’ny masoandro fa...
Zava-miafina

Zava-miafina

Kolosiana 1.26-27 …dia ny ZAVA-MIAFINA, ILAY VOAFINA hatramin’ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin’ny olony masina, izay efa tian’Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren’ny voninahitr’ity ZAVA-NIAFINA ity...
Andriamanitra tsy manavaka

Andriamanitra tsy manavaka

 » Ary Petera niloa-bava ka nanao hoe: Hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra; fa amin’ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy ka manao ny marina dia ankasitrahany » Asan’ ny Apostoly 10 : 34-35 Isika olombelona dia...
Ambany elatry ny Tsitoha

Ambany elatry ny Tsitoha

AMBANY ELATRY NY TSITOHA « Ny mitoetra ao amin’ny fierena izay an’ny Avo indrindra Dia monina eo ambanin’ny aloky ny Tsitoha. Izaho hilaza amin’i Jehovah hoe : Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy ary Andriamanitro izay hitokiako  » Salamo...
Hiditra lalina

Hiditra lalina

« Fa hoy Farao : izaho dia handefa anareo ihany mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an’i Jehovah Andriamanitrareo any an’efitra; fa hany hataoko : aza mandeha lavitra loatra ianareo; dia mangataha ho ahy » Eksodosy 8:24 Maniry aho mba hisokatra ny...