Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALATSINAINY 22 OKTOBRA
LIOKA 24.1-12 F. 6

TSY ATO IZY
Fitiavana latsa-paka lalina: Ny marainan’ny sabata, tsindrian-daona ireto vehivavy izay tena tia fatratra an’i Jesosy ka efa nanaraka Azy tao anatin’ny dingana mafy izay tsy maintsy nolalovany (23.28,55). Mbola te haneho fitiavana Azy izy ireo ka hikarakara ny fatiny(1). Fitiavana aseho amin’ny fihetsika ! Saingy tsy tao intsony ny fatin’i Jesosy Ilay tian’izy ireo. Amin’ny fijery maha-olombelona dia tena mafy ny miatrika izany, miteraka tahotra, alahelo, fangaihaizana ! Teo indrindra no niditra an-tsehatra Andriamanitra tamin’ny alalan’ny hafatra nentin’ny anjely ! Fanontaniana mampandini-tena ! « Nahoana no ato amin’ny maty no itadiavanareo ny velona ? ». Voafetra ny fihevitr’olombelona (Isaia 55.8a), miteraka fiheveran-diso ary mitarika hetsika diso. Raha tokony ho faly izy ireo satria nandresy ny fahafatesana ny Tompony dia indrisy fa nalahelo mafy ! Ao amin’Andriamanitra irery ihany no hahalalana ny marina.
Tsarovy nyteny…… Efa nambaran’i Jesosy azy ireo tokoa tany aloha fa ho faty Izy ary hitsangana amin’ny maty amin’ny andro fahatelo (Matio 20.18,19). Tsy tadidin’izy ireo ve? Sa tsy ninoany ? Mampieritreritra…….Manao ahoana ny fiezahako mitadidy sy mino ny tenin’Andriamanitra izay tena manampy amin’ny andro sarotra tahaka izao?
Nahatsiaro ny teny tokoa izy ireo (9) ka lasa niverina tany an-tanàna, sahy nijoro vavolombelona ny amin’ny fahaveloman’i Kristy. Ny fahafenoan’ny Tenin’Andriamanitra ao anatintsika ary ampahatsiahivin’ny Fanahy Masina no hery manosika antsika hizara izay hitantsika ,rentsika ary niainantsika. Mety hisy ny tsy hino (11), na koa hanamarina aloha (12). Fa ny anjarako? Ny anjaranao? Manambara an’i Jesosy Kristy Ilay nitsangan-ko velona.

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Oktobra

Télécharger

Un chrétien peut-il boire de l’alcool ?

Mana 2018 - 17 - 16

Raha hihaino ireo mana 2018-17-16 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM