Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ALAROBIA 13 DESAMBRA
ISAIA 37. 1-20 F. 1, 2

ANDRIAMANITRA NO TOMPON’NY HO AVY
Mihaino Ny Tompo amin’ny andro sarotra. Manoloana ny fihantsiana sy ny fizahozahoana asehon’i Sankeriba izay efa hitantsika teo aloha (Isaia 36. 18-20) dia niantoraka tanteraka tamin’Andriamanitra i Hezekia (1). Fanampin’izany koa dia nirahiny ny olony ho any amin’Isaia mpaminany hihaino ny feon’Andriamanitra momba io raharaha io (6). Ny fahoriana atrehiny, izay ohariny amin’ny fahoriana isan’ny mafy indrindra eo amin’ny fiainana, dia ny fiterahan’ny reny iray tsy ampy hery hamoahana ny zaza avy ao an-kibony (3).
Finoana lalimpaka. Na sarotra aza ny nianjady tamin’i Hezekia dia tsy nanary toky izy fa nifikitra mafy tamin’ny Tompo. Finoana tsy voahozongozon’ny fandrahonan’ny fahavalo no nananany ary finoana nitaona azy ho amin’ny fahatokiana sy fitokisana bebe kokoa amin’Andriamanitra (16-17).
Andriamanitra lehibe noho ny andriamanitra rehetra. Nampiasain’i Sankeriba daholo izay fomba rehetra handemena sy hanakiviana an’i Hezekia mba hilavo lefona aminy saingy tsy nahomby izany. I Hezekia mantsy dia tena nametraka an’Andriamanitra ho Tompon’ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ka namela an’Andriamanitra hiasa sy haneho ny voninahiny (20). Efa nampanantena rahateo Andriamanitra tamin’ny alalan’i Isaia fa hamonjy azy amin’izany Izy (7-8). Ary tanteraka araka izay nolazain’Isaia fa Andriamanitra tokoa dia mamonjy ny olony amin’ny tanan’ny fahavalony.
Diniho : Any amin’iza no hitotototoantsika voalohany indrindra rehefa mandalo andro sarotra isika ?
Fampaherezana : «Andriamanitra no aro sy hery ho antsika ; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy» Salamo 46. 1.

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Desambra

Télécharger

Que fais-tu avec l’Évangile que tu entends ?

Mana 2016 rehetra

Raha hihaino ireo mana 2016 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM