Sélectionner une page

Toriteny mana anio

ZOMA 18 AOGOSITRA
DANIELA 11. 21-45 F. 6

NY ANTIKRISTY
Avy aiza ary ny famonjena ? Ireo firenena manodidina aza samy mitady ny tombontsoany : hifamitaka, hifanotrika, ary hifanafika. Hisy ny hafetsena tsy hisian’antra. Toa tsy misy mangirana fa fitaka sy fiketrehana no mifanesisesy.
Tsy misy vidiny ireo zava-panahy (21-31, 37). Ho an’izay tsy mino an’Andriamanitra sy Jesoa Zanany dia tsy misy fotony izany zava-panahy izany. Tsy hasian’izy ireo hajany ny tempoly tao Jerosalema, nozimbazimbana ireo zava-masina. Mampalahelo fa hahazo vahana ireo jiosy izay nankahala ny fivavahana marina. Ho raràna ny fivavahana tao an-tempoly. Tsy nisy fanajana ny andro natokana ho an’Andriamanitra, hisy ny vonoanolona toy ny zaza amam-behivavy. Manginy fotsiny ny fananganana tsangambato ho an’ny sampy. Hisy amin’ireo jiosy aza ho voafitaka amin’ny fanangolena ka hanadino ny maha-izy azy (34).
Fanandratan-tena. Ny fireharehana tamin’ireo izay mpitondra dia hisy valiny avokoa (vakio Matio 24. 15-21). Tsy haharitra ary tsy maintsy hisy farany satria Andriamanitra no tompon’ny teny farany ary hitondra tokoa ny fitsarana Izy.
Misy ireo mahatoky (33-34). Na dia ao aza ireo manao sarintsarina firahalahiana noho ny tahotra ny fanenjehana, hisy ihany ireo hijoro ho maritioran’ny finoana. Hifikitra amin’Andriamanitra marina na dia handalo sedra mafy aza. Asan’Andriamanitra ho fanadiovana azy ireo anefa izany “ambara-pahatongan’ny andro farany » (35).
Fampaherezana : Mila miambina isika, efa antomotra ny andro. Efa miseho avokoa ireo tranga rehetra ireo.
Maharitra. Raha mbola tsy tonga ny farany, tano mafy ny finoana. Hisy foana ireo fahavalo izay mitady hampihemotra, hanakivy ary hampivily amin’ny finoana an’Andriamanitra Ray sy ny Zanany izay namonjena antsika koa miambena (vakio 1 Jaona 2. 18).

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrina ny bokotra « Yes suscribe me to the list »
Misaotra tompoko

Audio: Aogositra

Télécharger

L’évangile à tout prix

Mana 2016 rehetra

Raha hihaino ireo mana 2016 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM