Sélectionner une page

Toriteny mana anio

TALATA 27 JONA
HEBREO 10. 19-25 F. 2, 3

MIAINA NY FITIAVAN’I KRISTY
ARY MIZARA IZANY
Tombontsoa lehibe. Inona no asan’ny ràn’i Jesoa eo amin’ny fiainanao ? Nanokatra làlana hidirana eo anatrehan’Andriamanitra. Afaka manatona amin’ny fahalalahana sy fatokiana ny Ray Tsitoha isika nohon’ny fanadiovan’ny ràn’i Jesoa sy ny marik’izany eo amin’ny fiainantsika. Mampiavaka ny fivavahana mino sy mandray an’i Jesoa ho Tompo io raha oharina amin’ny karazam-pivavahana misy eto amin’izao tontolo izao. Sarobidy aminao ve io rà io sa lalaovinao satria lehibe ny famindrampony ? Toe-po manao ahoana no hanatonana Azy ? (22). Mila miavaka ny tena mpianatra sy ny mody mpianatra mba hisongadinan’ny fihoaran’ny finoana ka hahatonga antsika ho tena sira sy fahazavana ho an’ny tontolo manodidina.
Andraikitra takiana amintsika. Araka ny traikefa efa niainana dia tsy miabo foana akory ny fiainam-panahin’ny mpino fa miaka-midina. Inona no baiko omen’ny tenin’Andriamanitra eto ? (23, 24, 25). Mila mihazona tsara ny fanekena. Tsy misy fanekena ambony mihoatra nohon’ny fanekena an’i Jesoa ho Tompo sy Mpamonjy. Tsy misy manana fitiavana lehibe nohon’ny fitiavan’i Kristy ary izay mino Azy dia manana izany fitiavana izany, mila iainana sy kolokoloina anefa izany mba hahafantaran’ny olona fa mpianany isika (Jaona 13. 35). Tsy haitraitra na fandaniam-potoana akory ny fihaonan’ny mpino miara-mandinika Soratra Masina sy miara-mivavaka fa tena fitaovam-piadiana hitazonana ny fandresena.
Fampieritreretana : Tsy andrinao ve ny hahatongavan’ny fotoana hiara-mivavaka sy hianatra ny Tenin’Andriamanitra sa henamaso no handehananao ?

Andefaso mana aho

Ny mana izay vakinao eto amin’ny « site » isan’andro ihany no alefanay mailaka. Misy ireo vakiteny koa.
Misy mailaka alefanay ahafantarana fa ny tompony no mangataka ny mana. Rehefa tsy « validé » ny mailaka dia tsy tonga ny mana. Mila tsindrndra ny bokotra .
Misaotra tompoko

Audio: Jona

Télécharger

Connaître Dieu

Mana 2016 rehetra

Raha hihaino ireo mana 2016 dia tsindrio eto:

Boky mana

Tsindrio
Radio

RFM - RVM